REGMAR

Papilly erhåller observationsstatus med anledning av det avsedda förvärvet av Bonzun Health Information AB

Papilly erhåller observationsstatus med anledning av det avsedda förvärvet av Bonzun Health Information AB. Samtidigt meddelar Bolaget att detta är en normal åtgärd från Nasdaq och att aktien kommer att fortsätta att handlas som tidigare dvs köpas och säljas på vanligt vis.

Papilly AB ("Papilly" eller "Bolaget") har genom kontakter med Nasdaq Stockholm AB ("Nasdaq") fått information om Bolagets aktie kommer att tilldelas observationsstatus med anledning av det tilltänkta förvärvet av samtliga aktier i Bonzun Health Information AB ("Bonzun" respektive "Transaktionen"), eftersom Nasdaq har bedömt att den tilltänkta Transaktionen innebär att Bolaget genomgår en sådan genomgripande verksamhetsförändring som förutsätter att den nya sammanslagna verksamheten genomgår en process som bl a syftar till att beskriva det nya gemensamma bolaget i ett IM som ska godkännas på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North").

Bolaget avser att, i samråd med huvudägarna i Bonzun, genomföra en sådan process för att kunna lämna observationsstatus. Med anledning därav återkallar Bolagets styrelse de beslutsförslag inför årsstämman som är hänförliga till Transaktionen. Styrelsen avser att, förutsatt Nasdaqs godkännande av noteringen av den sammanslagna verksamheten, kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om Transaktionen. I samband därmed avser Bolaget även att publicera en bolagsbeskrivning av den tilltänkta sammanslagna verksamheten. Samt att tillgodose Nasdaqs andra krav för att få lämna observationsstatus. Bolagets avsikt att genomföra Transaktionen kvarstår oförändrad.

Som offentliggjordes den 16 april 2021 har Bolaget ingått en avsiktsförklaring med ägare till cirka 60 procent av aktierna i Bonzun ("Säljarna") om att förvärva samtliga aktier i Bonzun genom en apportemission. Med anledning därav har styrelsen lagt fram förslag om att årsstämman i Papilly den 18 maj 2021 beslutar om bl.a. en apportemission till aktieägarna i Bonzun.

Enligt regelverket för Nasdaq First North kan en emittent som genomgått en så genomgripande förändring av sin verksamhet att det ska anses röra sig om ett nytt bolag behöva genomgå en ny noteringsprocess. Nasdaq har bedömt att Transaktionen innebär en sådan förändring av Papillys verksamhet och avser med anledning därav, i enlighet med regelverket, att tilldela Bolagets aktie observationsstatus. Det kommer trots observationsstatusen att vara möjligt att handla med Bolagets aktie som vanligt.

Med anledning av Nasdaqs besked har Bolaget för avsikt att, i samråd med Säljarna, genomgå processen enligt regelverket för Nasdaq First North. Bolaget meddelar att man arbetar för att denna process förväntas vara på plats så snart som möjligt. I anslutning därtill avser Bolaget att publicera en bolagsbeskrivning av den sammanslagna verksamheten efter genomförandet av Transaktionen. För att aktieägarna i Bolaget ska ha möjlighet att ta del

av bolagsbeskrivningen innan bolagsstämman fattar beslut om Transaktionen har styrelsen beslutat att återkalla beslutsförslagen avseende apportemission, namnbyte och andra för Transaktionen nödvändiga beslut inför årsstämman i Bolaget den 18 maj 2021, punkterna 11 och 12 i den föreslagna dagordningen som finns intagen i kallelsen till årsstämman som offentliggjordes den 16 april 2021. Årsstämman kommer i övrigt att genomföras som planerat.

Papillys och Säljarnas avsikt att genomföra Transaktionen står fast. Papilly fortsätter förhandlingarna med Säljarna om att ingå ett slutligt avtal om att genomföra Transaktionen i enlighet med avsiktsförklaringen och avser att parallellt med detta genomgå omnoteringsprocessen på Nasdaq First North. Förutsatt att Nasdaq godkänner Papilly för fortsatt notering på Nasdaq First North efter den tilltänkta Transaktionen avser styrelsen att senare kalla till en extra bolagsstämma i Bolaget för beslut om Transaktionen.

För ytterligare information, kontakta:

Sverker Littorin, styrelseordförande, [email protected]

Tel: 070-875 53 09

Denna information är sådan information som Papilly AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 kl. 19:15 CEST.

Papilly har som affärsidé att utveckla och tillhandahålla forskningsbaserade helhetslösningar, som hjälper arbetsgivare och privatpersoner att effektivt förebygga och minska stressrelaterad psykisk ohälsa. Bolagets mission är att med stöd i forskning utveckla och tillhandahålla tjänster och digitala program, för att hjälpa människor att nå ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Tjänsterna är utvecklade i samverkan med ledande forskare från Karolinska Institutet. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North Growth Market.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49