REG

PAPILLY AB (publ) PUBLICERAR EMISSIONSMEMORANDUM

Papilly AB AB (publ) ("Papilly" eller "Bolaget") har publicerat styrelsens memorandum för inför företrädesemission med teckningsperiod 7 - 22 april 2020.

Memorandum, anmälningssedel och en sammanfattning av erbjudandet kan från och med idag hämtas från följande Bolagets hemsida: http://investor.papilly.com/aktien/emission-april-2020/, eller hos emissionsinstitutet: www.eminova.se

Villkoren i erbjudandet presenterades första gången i samband med pressmeddelanden som publicerades den 25 februari 2020. Vid full teckning tillförs Bolaget 15,1 Mkr före emissionskostnader. Emissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier uppgående till ca 85 procent av emissionsbeloppet.

Villkor
med företrädesrätt har den som på avstämningsdagen den 3 april 2020 var registrerad som aktieägare i Papilly AB äger företrädesrätt att för tre (3) befintliga aktier, teckna två (2) nya aktier. I den utsträckning de nya aktierna inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas samtliga aktieägare och andra investerare till teckning.

Emissionskurs: 0,06 SEK per aktie.
Avstämningsdag: 3 april 2020
Teckningstid: 7 april - 22 april 2020
Handel med teckningsrätter: 7 april - 20 april 2020
Handel med BTA: 7 april 2020 till dess emissionen registrerats vid Bolagsverket.

Likviddag vid teckning utan företräde: Enligt anvisningar på avräkningsnota

Övrig information
ISIN-kod för aktien: SE0005849205
Kortnamn: PAPI
Handelplats: Nasdaq First North Growth Market
ISIN-kod för TR: SE0014262622
ISIN-kod för BTA SE0014262630

Emissionsinstitut
Eminova Fondkommission AB

För ytterligare information:

Sverker Littorin, Styrelseordförande

Tel: 070-875 53 09

E-post: [email protected]

Kontaktinformation Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB

Tel: 08-684 211 10

E-post: [email protected]

Papilly

Papilly har som affärsidé att utveckla och tillhandahålla forskningsbaserade helhetslösningar, som hjälper arbetsgivare och privatpersoner att effektivt förebygga och minska stressrelaterad psykisk ohälsa. Bolagets mission är att med stöd i forskning utveckla och tillhandahålla tjänster och digitala program, för att hjälpa människor att nå ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Utvecklingen av tjänsterna sker i samverkan med ledande forskare från Karolinska Institutet. Genom effektiva metoder och lättillgängliga digitala program ska Papilly skapa bestående förändring som ger ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North Growth Market.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49