Nyemissionen i Papilly är täckt till 6 Mkr

Papillys nyemission som kommunicerades genom pressmeddelande den 24 januari täcks av emissionsgarantier och teckningsförbindelser om 6 Mkr.

Styrelsen föreslår för extra bolagsstämma att besluta om en nyemission om högst 9,2 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Förslaget avviker i viss utsträckning från det förslag som kommunicerades i ett pressmeddelande den 5 januari, där det föreslagna emissionsbeloppet angavs till 6,0 MKr. Den förestående nyemissionen täcks av emissionsgarantier och teckningsförbindelser till ett sammanlagt belopp om 6,0 Mkr.

Garantierkonsortiet har arrangerats av Dividend Sweden AB och Capensor Capital AB.

Som tidigare kommunicerats kommer kapitaltillskottet framförallt att möjliggöra en snabb expansion av säljorganisationen samt användas till översättning av Stressprogrammet till engelska. Syftet är att tillvarata ett växande marknadsintresse för bolagets tjänster samt möta efterfrågan av möjligheten att erbjuda programmet på engelska.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen i Papilly AB (publ)

För ytterligare information:
Gerhard Larsson, ordförande
Tel: 070-517 17 18
E-post: [email protected]

Erik Lissner, VD
Tel: 070-657 00 42
E-post: [email protected]

Om Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program utvecklas i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet.

Informationen i denna rapport är sådan som Papilly AB, 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 januari 2017 klockan 08:15 CEST. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49