Konvertibelemissionen fullt garanterad, och styrelsen har beslutat om riktad aktieemission

Papillys konvertibelemission, som inleds den 26 februari, är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Styrelsen har även beslutat att genomföra en riktad aktieemission.

Den förestående konvertibelemissionen om 12,2 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare är garanterad till 100 procent. Garantin, vars slutliga villkor har fastställts idag, har utställts av ett garantikonsortium samordnat av Capensor Capital AB i samarbete med Onoterat AB, samt via skriftlig teckningsförbindelse från en av de större ägarna, QV Invest AB.

Garantikonsortiet utgör 6 Mkr och teckningsförbindelserna från QV Invest AB utgör ca 6,2 Mkr. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Garanter erhåller en kontant ersättning om 10 procent eller 12 procent i konvertibler på det garanterade beloppet om utrymme i finns i emissionen. Endast icke aktieägare i Papilly erhåller garantiersättning.

Härutöver har styrelsen, med stöd av det bemyndigande som lämnades vid årsstämman den 28 maj 2015, beslutat att genomföra en riktad nyemission av maximalt 800 000 aktier. Teckningskursen bestämdes till 3,00 kronor, vilket utgör den vägda genomsnittskursen under de tjugo handelsdagar som föregick beslutet. Nyemissionen, som kommer att inbringa Bolaget ytterligare 2,4 Mkr, riktas till Capensor, som kommer att fördela aktierna till de garanter som ingår i garantikonsortiet, och som inte tidigare äger aktier i Bolaget. Styrelsebeslutet, som var avhängigt ett bindande garantiarrangemang, fattades under eftermiddagen, fredagen den 19 februari.

Syftet med avsteget från företrädesrätten är att tillförsäkra att dessa garanter erhåller aktier, säkerställa bolagets kortsiktiga likviditet samt att öka aktiespridningen.

Papillys styrelse har även beslutat att förlänga den tidigare kommunicerade teckningstiden för det konvertibelemissionen till och med den 21 mars 2016. Anledningen till beslutet om förlängningen är att sportlovet sammanfaller med teckningstiden.

2016-02-23

Med vänlig hälsning,
Styrelsen i Papilly AB (publ)

För ytterligare information:
Anders Struksnes
Mobil: +47 91 19 89 42
[email protected]

 eller 

Erik Lissner, VD
Tel: 070-657 00 42
[email protected]

Om Papilly
Papilly är ett innovationsdrivet hälsoföretag som i samarbete med ledande forskare och experter från Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet utvecklar digitala tjänster som förebygger psykisk ohälsa. Bolagets vision är att genom vetenskapligt utprövade och lättillgängliga program minska stressrelaterad ohälsa på och utanför arbetet och därigenom förbättra människors välmående och livskvalitet.

Papilly AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 feb 2015, klockan 08:20 svensk tid (CET). Aktien handlas på NASDAQ OMX First North med kortnamnet PAPI. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Advisor.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49