Kommuniké från extra bolagsstämma i Papilly

Aktieägare Extra bolagsstämma hölls i Papilly AB (Papilly) idag den 17 oktober 2018, varvid följande beslut fattades:

Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade om ändring i befintlig bolagsordnings 4§ Aktiekapital och antal aktier enligt följande förslag från styrelsen. "Aktiekapitalet utgörs lägst av 8 250 000 och högst av 33 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 165 000 000 och högst 660 000 000 stycken."

Minskning av aktiekapital
Stämman beslutade att minska aktiekapitalet med 12 581 840,664 kr för täckande av förlust. Minskning av aktiekapitalet sker utan indragning av aktier.

Riktad nyemission av aktier
Stämman beslutade om nyemission enligt styrelsens förslag. Nyemission skall genomföras utan företrädesrätt för befintliga aktieägare av högst 75 000 000 aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 3 750 000 kronor. Vid överteckning kan styrelsen komma att besluta om övertilldelning av högst 16 775 789 aktier. För övriga villkor, se kallelse till extra bolagsstämman.

Ändring av styrelsens sammansättning
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter fram tills nästa årsstämma. Carl-Viggo Östlund avgår på egen begäran ur styrelsen på grund av hög arbetsbelastning. Anders Tengström samt Sverker Littorin sitter kvar. Åsa Inde, Jacob Dahlborg samt Kajsa Räftegård valdes in i styrelsen. Till ordförande i styrelsen utsåg stämman Sverker Littorin.

Val av revisor
Stämman beslutade att välja Johan Kaijser till ny revisor.

Emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om att emittera högst 15 000 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 750 000 kronor. För övriga villkor, se kallelse till extra bolagstämma samt på Bolagets Investor Relations hemsida.

Ordförande har ordet
" I och med dagens beslut om nyemission kan bolaget slutligen lösa upp den skuld som finns gentemot bolagets kvarvarande konvertibelinnehavare samt leverantörer och vi tar därmed ett stort kliv framåt då vi kan städa bort gamla synder och enkom fokusera på att utveckla bolagets tjänster och driva försäljningen framåt.

Jag är även mycket glad över att stämman beslutade om incitamentsprogram för bolagets personal och nyckelpersoner som har visat en enorm lojalitet och vilja under den ansträngda situation som bolaget tidigare har befunnit sig i. Det känns mycket bra att de, vid fortsatt hårt och framgångsrikt arbete, kommer få vara del av den värdetillväxt jag nu tror att vi står inför.

Vidare så vill jag å hela den nya styrelsens vägnar tacka Carl-Viggo Östlund för hans insatser och engagemang. Carl-Viggo kommer även framledes att vara med oss men då i kapacitet av aktieägare och nära vän till bolaget. När jag är inne på styrelsen vill jag välkomna mina nya ledamotskollegor. Åsa Inde är sjukgymnast och medgrundare av vårdbolagen Frösunda och Olivia och hon har bland annat varit VD på Olivia Rehabilitering AB och sitter i ett flertal styrelser. Jacob Dahlborg är civilekonom och har i mer än 10 år suttit på olika VD positioner inom Bonnier-koncernen och har idag uppdrag i flertalet bolagsstyrelser. Kajsa Räftegård är i botten socionom och hon har i mer än 10 år varit HR- och kommunikationsdirektör på KappAhl och hon driver idag ett eget konsultföretag inom verksamhetsutveckling samt innehar flera styrelseuppdrag, bland annat som styrelseordförande i Majblommans Riksförbund. Sammantaget upplever jag att bolaget har lyckats knyta till sig nya ledamöter med för bolaget ovärderlig kompetens och kontaktnät och jag ser fram emot att tillsammans med övriga styrelsen hjälpa till att driva bolaget framåt.

Sist men absolut inte minst vill jag på bolagets vägnar tacka Johan Telander och hans kollegor på Deloitte för det fina arbete de har gjort och jag vill även passa på att hälsa Johan Kaijser och Re- Allians välkomna. Vi ser att detta är den sista pusselbiten i det omfattande besparingsprogram som bolaget sedan årsskiftet framgångsrikt har genomfört och nu kan all fokus läggas på att bygga affärer och kassaflöden."

Ordförande Sverker Littorin

2018-10-17

För ytterligare information:
Monica Werneman, VD
Tel: 070-777 53 66
E-post: [email protected]

Sverker Littorin, Styrelseordförande
Tel: 070-875 53 09
E-post: [email protected]

Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program utvecklas i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North.
Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49