Kommuniké från extra bolagsstämma i Papilly

Extra bolagsstämma hölls i Papilly AB ("Papilly") den 25 oktober 2017, varvid bland annat följande beslut fattades:

Nyemission
Stämman beslutade enhälligt om nyemission enligt styrelsens förslag. Nyemission ska genomföras med företrädesrätt för befintliga aktieägare, per avstämningsdagen den 1 november, av högst 4 898 684 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 612 335,50 kronor. I det fall emissionen garanteras, är avsikten att garanterna erhåller ersättning i form av aktier, endera genom att man tecknar i företrädesemissionen, eller i det fall emissionen fulltecknats, genom en av styrelsen med stöd av bemyndigande beslutad riktad nyemission, efter teckningstidens utgång. För övriga villkor, se kallelse till extra bolagsstämman.

Bemyndigande om nyemission
Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner.

Ändring i bolagsordning
Stämman beslutade enhälligt om ändring av befintlig bolagsordnings § 4 Aktiekapital och antal aktier enligt förslag från styrelsen.

Fastställande av antalet ledamöter till nästa årsstämma
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Charlotte Sundåker och Ulf Söderberg avgår ur styrelsen och styrelsen består därefter av Carsten Friberg, Christian Köhler, Anders Tengström och Carl-Viggo Östlund.

2017-10-26

För ytterligare information:
Carsten Friberg, vice VD
0730-920244
E-post: [email protected]

Carl-Viggo Östlund, styrelseordförande
0727-174301
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Papilly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 14.00 CET. Bolagets aktie är noterad vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program utvecklas i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49