REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i Bonzun den 17 augusti 2023

Bonzun AB (publ) ("Bonzun" eller "Bolaget") har hållit extra bolagsstämma i dag den 17 augusti 2023. Nedan följer en sammanfattning av stämmans beslut.

Godkännande av överlåtelse av Bonzun Evolve AB

Bonzun offentliggjorde den 6 juli 2023 att det har ingått ett bindande aktieöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av samtliga aktier i dotterbolaget Bonzun Evolve AB ("Dotterbolaget") till Learning 2 Sleep L2S AB ("Learning 2 Sleep"), vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market ("Transaktionen"). Dotterbolaget kommer efter en intern inkråmsöverlåtelse att äga merparten av alla verksamhetsrelaterade tillgångar, avtal och skulder i Bonzun, med undantag för tillgångar, avtal och skulder kopplade till fertilitetstjänsten Bonzun IVF vilka kvarstår i Bonzun. Köpeskillingen uppgår till cirka 31,1 miljoner kronor, motsvarande ett belopp om 0,25 kronor per aktie i Bonzun, och ska erläggas genom 311 152 272 nyemitterade aktier i Learning 2 Sleep till en kurs om 0,10 kronor per aktie. Genomförande av Transaktionen är bl.a. villkorat av att en extra bolagsstämma i Bonzun godkänner Transaktionen.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna Transaktionen.

För ytterligare information om Transaktionen hänvisas till pressmeddelandet som offentliggjordes den 6 juli 2023 och till informationsdokumentet som offentliggjordes den 3 augusti 2023 och finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.bonzun.com.

Omläggning av räkenskapsår och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att omlägga Bolagets räkenskapsår från kalenderår till brutet räkenskapsår, 1 oktober - 30 september, och i anslutning därtill förkorta det innevarande räkenskapsåret till att endast omfatta en period om nio månader med sista dag den 30 september 2023. Stämman beslutade även att ändra bolagsordningen för att reflektera omläggningen av räkenskapsåret.

Protokollet från stämman kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats senast två veckor efter stämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Johansson, styrelseordförande
Tel: 0704 78 31 49
E-post: [email protected]

Om Bonzun

Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett lättförståeligt sätt till allmänheten genom smarta digitala verktyg. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. Nästa produkt att lanseras var Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling. En viktig del av Bonzun idag är det interaktiva digitala programmet Evolve som säljs till företag och organisationer i hela Sverige. Evolve bygger självledarskap och lär ut strategier för att hantera stress, programmet är utvecklat av forskare & psykologer på Karolinska Institutet med syftet att bibehålla en god arbetsmiljö och välmående medarbetare.

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com.

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: [email protected].


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49