REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i Bonzun AB (publ) den 10 januari 2023

Extra bolagsstämman i Bonzun AB (publ), org. nr 556884-9920 ("Bolaget"), ägde rum idag den 10 januari 2023 i Stockholm. Samtliga beslut fattades enhälligt i överensstämmelse med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag.

De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan:
Beslut om ändring av bolagsordningen
Det beslutades att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Enligt den nya bolagsordningen ska aktiekapitalet uppgå till lägst 14 550 000 kronor och högst 58 200 000 kronor och antalet aktier ska uppgå till lägst 97 000 000 och högst 388 000 000. Gränserna kan komma att justeras nedåt i den mån det krävs för registrering av den nya bolagsordningen efter genomförandet av Bolagets planerade företrädesemission.

Beslut om minskning av aktiekapitalet
Det beslutades att minska aktiekapitalet med 9 863 596,75 SEK för överföring till fritt eget kapital och utan indragning av aktier.

Beslut om företrädesemission av units
Det beslutades om en företrädesemission av högst 60 389 355 units där varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) uniträtt. Sju (7) uniträtter berättigar till teckning av femton (15) units. Avstämningsdag är den 18 januari 2023. Teckning av units kan ske under perioden från och med den 20 januari 2023 till och med den 3 februari 2023. Teckningskursen är 0,25 kronor per unit, motsvarande 0,25 kronor per aktie. Teckningsoptioner ges ut utan vederlag.

Beslut om riktad emission av units
Det beslutades om en riktad emission av 27 490 921 units, där varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2. Emissionen riktar sig till Erik Mitteregger, Jerry Prüttz Holding AB, Bizcap AB samt Fredrik Berglund AB, samtliga har fordringar på Bolaget som kvittas mot teckningslikviden. Teckningskursen ska vara 0,25 kronor per unit, motsvarande 0,25 kronor per aktie.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
Det beslutades att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydligande av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten. 

För ytterligare information:
Bonnie Roupé, VD
Tel: 08-611 51 00
E-post: [email protected]

Om Bonzun
Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett lättförståeligt sätt till allmänheten genom smarta digitala verktyg. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. Nästa produkt att lanseras var Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling. En viktig del av Bonzun idag är det interaktiva digitala programmet Evolve som säljs till företag och organisationer i hela Sverige. Evolve bygger självledarskap och lär ut strategier för att hantera stress, programmet är utvecklat av forskare & psykologer på Karolinska Institutet med syftet att bibehålla en god arbetsmiljö och välmående medarbetare.

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: [email protected].


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission