REG

Kommuniké från extra bolagsstämma

Papilly AB (publ), u n ä till Bonzun AB (publ), höll extra bolagsstämma den 30 september 2021.

Stämman fattade följande beslut:

 • Beslutades att ändra bolagsordningen i ett första steg enligt följande:
  §4. Gränserna för aktiekapitalet ska vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000 SEK. Antalet aktier ska vara lägst 1 500 000 000 och högst 6 000 000 000 stycken
 • Beslutades därefter att genomföra en nyemission mot betalning av apportegendom med följande villkor;
  - Aktiekapitalet ökas med 5 495 432,345 kronor genom nyemission av högst 1 099 086 469 aktier.
  - Rätt att teckna nyemissionen tillkommer endast befintliga aktieägare i Bonzun Health Information AB ("Bonzun").
  - Genomförandet av nyemissionen är villkorad av att mer än 9/10 av samtliga aktier i Bonzun tecknar sig för aktier i denna emission.
  - Teckning ska ske på teckningslista senast den 7 oktober 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
  - Betalning för tecknade aktier ska erläggas i samband med teckning genom tillskjutande av apportegendom av aktier i Bonzun. För de fall de som har rätt att teckna de nya aktierna är berättigade i fraktioner, dvs del av aktier, kommer antalet aktier som aktietecknaren erbjuds i Bolaget att avrundas nedåt till närmaste heltal.
  - Styrelsen har rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
  - Teckningskursen är 0,10 SEK per aktie.
  - Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
  - De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 • Beslutades att ändra bolagsordningen i ett andra steg enligt följande:
  - §1. Beslutades att ändra Bolagets firma till Bonzun AB (publ).
  - §3. Beslutades att ändra Bolagets verksamhet enligt följande lydelse: Bolaget ska skapa, utveckla och driva interaktionsplattformar med fokus på hälsa och sjukvård samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
  - §8. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den dag som anges till kallelsen till stämman.
  - §11. Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
 • Beslutades att genomföra en nyemission enligt följande:
  - Bolagets aktiekapital ökar med högst 0,495 SEK genom nyemission av högst 99 nya aktier.
  - Rätt att teckna dessa aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkommer Eric Penser Bank AB ("Garanten"). Garanten ska sedan överföra aktierna för utjämning av antalet aktier med anledning av beslutad sammanläggning av aktier (se nedan) för de fall där antalet aktier inte är jämnt delbart.
  - Garanten ska teckna ovannämnda aktier till teckningskursen 0,005 SEK och erläggas kontant till bolaget senast den 8 oktober 2021. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
  - De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 • Beslutades att ändra bolagsordningen i ett tredje steg enligt följande:
  §4. Gränserna för aktiekapitalet ska vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000 SEK. Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 stycken
 • Beslutades att göra en sammanläggning av aktier 1:100 genom att 100 aktier sammanläggs till en aktie. Om en aktieägares nuvarande innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal aktier, kommer denna att av Garanten ovan erhålla så många aktier för att bli delbart med 100, s k avrundning uppåt. Antalet aktier kommer efter sammanläggningen att uppgå till högst 16 909 023 stycken, vilket innebär ett kvotvärde om 0,50 SEK per aktie.
 • Beslutades bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissioner ska kunna ske mot kontant betalning, och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapital och antalet aktier.
 • Beslutades att invälja Håkan Johansson och Josefine Bin Jung som nya ledamöter i styrelsen och att Håkan Johansson väljs till ordförande. Henrik Källén har på egen begäran entledigats, vilket innebär att styrelsen framgent utgörs av följande ledamöter: Håkan Johansson (ordförande), Josefine Bin Jung, Jacob Dalborg och Sverker Littorin.

För ytterligare information:
Håkan Johansson, Styrelseordförande
Tel: 070-478 31 49
E-post: [email protected]

Bonnie Roupé, VD
Tel: 073-414 91 49
E-post: [email protected]

Papilly u.n.ä Bonzun
Papilly u.n.ä Bonzun har som affärsidé att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och öka individers välmående. Bolagets vision är att vara svensk förebild och ledare globalt för evidensbaserade tjänster inom digital hälsa. Syftet är att öka välmåendet för individer som befinner sig i utsatta situationer orsakade av stress, infertilitet, IVF-behandlingar eller graviditet.

Bolagets aktie är noterat vid Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission, kontakt: Kungsgatan 3, 111 43, Stockholm. [email protected], tel: 08-503 00 50.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission