Kommuniké från årsstämman 2017 i Papilly

Vid årsstämman i Papilly AB (publ), som hölls i Stockholm den 9 maj 2017, fattades bl.a. följande beslut:

  • Stämman fastställde resultat- och balansräkning och koncernresultat- och balansräkning samt godkände styrelsens förslag till disposition av vinstmedel.
  • Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
  • Omval av styrelseledamöter Christer Köhler, Ulf Söderberg, Anders Tengström och Charlotte Sundåker. Nyval av Carl-Viggo Östlund och Carsten Friberg. Till ordförande valdes Carl-Viggo Östlund.
  • Till revisor valdes Deloitte med huvudansvarig revisor Johan Telander.
  • Styrelsearvode skall utgå med 100 000kronor till ordförande och med 50 000 kronor vardera till styrelseledamöter. Arvode till bolagets revisor utgår efter godkänd räkning. 
  • Omval av ledamöter till valberedningen Ulf Söderberg och Christer Köhler samt nyval av Bo Lindén. Till ordförande valdes Ulf Söderberg.
  • Att bemyndiga styrelse att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner enligt styrelsens förslag.

2017-05-10

För ytterligare information:
Erik Lissner, VD
Tel: 070-657 00 42
E-post: [email protected]

Om Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program utvecklas i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet.

Informationen i denna rapport är sådan som Papilly AB, 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2017 klockan 08:00 CEST. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49