KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I PAPILLY AB (PUBL)

Årsstämma hölls i Papilly AB den 16 maj 2019, varvid följande beslut fattades:

Fastställande av resultat och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt att disponera förlusten enligt styrelsens förslag. Stämman beslutade vidare att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 90 000 till styrelseordförande och med 45 000 vardera till styrelseledamöterna. Arvode till bolagets revisor beslutades utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman beslutade om omval av Sverker Littorin, Åsa Inde, Jacob Dahlborg, Kajsa Räftegård och Anders Tengström samt nyval av Madeleine Dahlström. Sverker Littorin omvaldes som styrelsens ordförande. Till revisor omvaldes Johan Kaijser.

Val av valberedning

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt en representant vardera för bolagets två (2) största aktieägare per den 31 december 2018.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att ge styrelsen ett bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor. Styrelsen har enbart rätt att med stöd av detta bemyndigande besluta om nyemission som enskilt, eller i förening med tidigare beslut om som styrelsen fattat med stöd av detta bemyndigande, inte medför en större aktieutspädning än 10 procent. Aktieutspädningen ska räknas utifrån det aktieförhållande som råder i bolaget när bemyndigandet nyttjas.

Samtliga beslut på stämman var enhälliga.

2019-05-16

För ytterligare information:
Monica Werneman, VD
Tel: 070-777 53 66
E-post: [email protected]

Sverker Littorin, Styrelseordförande
Tel: 070-875 53 09
E-post: [email protected]

Kontaktinformation Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
Tel: 08-684 211 00
E-post: [email protected]

Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program har utvecklats i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet.
Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49