REG

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I PAPILLY AB (PUBL)

Årsstämma hölls i Papilly AB den 9 juni 2020, varvid följande beslut fattades:

Fastställande av resultat och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt att disponera förlusten enligt styrelsens förslag. Stämman beslutade vidare att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 100 000 till styrelseordförande och med 50 000 vardera till styrelseledamöterna. Arvode till bolagets revisor beslutades utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman beslutade om omval av Sverker Littorin, Jacob Dahlborg, Kajsa

Räftegård och Anders Tengström samt nyval av Leni Ekendahl och Henrik Källén. Sverker Littorin omvaldes som styrelsens ordförande. Till revisor omvaldes Johan Kaijser.

Val av valberedning

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt en

representant vardera för bolagets två (2) största aktieägare per den 31 december 2020.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att ge styrelsen ett bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen,

under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för

aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och

teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor. Styrelsen har enbart rätt att med stöd av detta bemyndigande besluta om nyemission som enskilt, eller i förening med tidigare beslut om som styrelsen fattat med stöd av detta bemyndigande, inte medför en större aktieutspädning än 10 procent. Aktieutspädningen ska räknas utifrån det aktieförhållande som råder i bolaget när bemyndigandet nyttjas.

Aktieägare representerande 47% av samtliga aktier och röster deltog vid stämman. Samtliga beslut på stämman var enhälliga.

Stockholm 9 juni 2020 Papilly

För ytterligare information:

Maria Kullman, VD

Tel: 070-460 88 98

E-post: [email protected]

Sverker Littorin, Styrelseordförande

Tel: 070-875 53 09

E-post: [email protected]

Kontaktinformation Certified Adviser Eminova Fondkommission AB

Tel: 08-684 211 00

E-post: [email protected]

Papilly

Papilly har som affärsidé att utveckla och tillhandahålla forskningsbaserade helhetslösningar, som hjälper arbetsgivare och privatpersoner att effektivt förebygga och minska stressrelaterad psykisk ohälsa. Bolagets mission är att med stöd i forskning utveckla och tillhandahålla tjänster och digitala program, för att hjälpa människor att nå ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Tjänsterna är utvecklade i samverkan med ledande forskare från Karolinska Institutet. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North Growth Market.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49