REG

Kommuniké från årsstämma i Bonzun AB (publ) den 8 december 2023

Stämman fattade följande beslut:

· Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

· Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

· Till ledamöter omvaldes Jacob Dalborg, Josefine Bin Jung, och Håkan Johansson. Jacob Dalborg omvaldes till ordförande.

· Johan Kaijser omvaldes som revisor.

· Stämman beslutade om arvoden med 120 000 kronor till styrelsens ordförande och 60 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

· Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

· Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningens gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, apport eller i annat fall förenas med villkor.

- Stämman beslutade att dela ut del av bolagets innehav av aktier i Learning 2 Sleep L2S AB motsvarande 186 691 363 aktier. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för utdelningen.

 

Håkan Johansson, VD

[email protected]

070-478 31 49

Om Bonzun

Bonzun är en aktör inom digital hälsa som erbjuder innovativa lösningar inom reproduktiv och allmän hälsa. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. Nästa produkt att lanseras var Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling.

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser

 


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49