REG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAPILLY AB (publ)

Aktieägarna i Papilly AB (publ), 556884-9920, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 27 mars 2020 kl. 11:00, i bolagets lokaler på Tullvaktsvägen 2, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 mars 2020, dels senast den 20 mars 2020 anmäla sig skriftligen till Papilly (publ), Tullvaktsvägen 2, 115 56 Stockholm, eller per telefon 08-611 51 00 eller per e-mail [email protected]. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.papilly.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före den 20 mars 2020, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten

utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis ska i god tid före stämman insändas per brev till Papilly AB (publ).

Styrelsen föreslår följande dagordning för den extra bolagsstämman:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Ändring av bolagsordningen - aktiekapital

7. Nedsättning av aktiekapital

8. Ändring av bolagsordningen - antal aktier

9. Beslut om nyemission av aktier

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

11. Stämmans avslutande

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Ändring av bolagsordningen (punkt 6)

Nuvarande lydelse:

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgörs lägst 8 250 000 och högst 33 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 165 000 000 och högst 660 000 000.

Föreslagen lydelse:

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgörs lägst av 2 000 000 och högst 8 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 165 000 000 och högst 660 000 000.

Nedsättning av aktiekapital (punkt 7)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 17 002 268,865 kronor för täckande av förlust. Minskning av aktiekapitalet sker utan indragning av aktier. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 6.

Ändring av bolagsordningen (punkt 8)

Lydelse efter ändring enligt punkt 6:

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgörs lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 165 000 000 och högst 660 000 000.

Föreslagen lydelse:

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgörs lägst av 2 000 000 och högst 8 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000.

Beslut om emission av aktier (punkt 9)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt följande.

1. Nyemission av 251 885 464 aktier.

2. Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 1 259 427,32 kronor.

3. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna. Den som på avstämningsdagen 3 april 2020 är registrerad som ägare av aktie erhåller 2 teckningsrätter. Det krävs 3 teckningsrätter för att teckna 1 aktie.

4. Teckningskursen ska vara 0,06 kronor per aktie.

5. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 7 till och med den 22 april 2020. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.

6. I första hand ska tilldelning ske till bolagets aktieägare som tecknat med stöd av teckningsrätter. I andra hand ska tilldelning ske till tecknare som tecknat med stöd av teckningsrätter, sk subsidiär teckningsrätt Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal utnyttjade teckningsrätter och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

7. Betalning för de nyemitterade aktier skall erläggas 5 bankdagar efter att avräkningsnota har skickats ut.

8. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdagför utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

9. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 6.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission (punkt 10)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, medförande utgivande av maximalt 100 000 000 aktier.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare rörelsekapital för att expandera verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar till denna kallelse kommer finnas tillgängliga hos Bolaget två veckor före stämman, adress enligt ovan och tillställas aktieägare som begär det och uppger sin postadress. För giltigt beslut enligt punkterna 6,7 och 9 fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Bolaget har 377 828 197 aktier och röster.

Stockholm i februari 2020

Papilly AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information:

Sverker Littorin, Styrelseordförande
Tel: 070-875 53 09
E-post: [email protected]

Kontaktinformation Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
Tel: 08-684 211 00
E-post: [email protected]

Papilly

Papillys interaktiva och banbrytande program har utvecklats i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North Growth Market.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49