Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Stresscompany AB (publ), 556884-9920, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 april 2015 kl. 13:00 i Bolagets lokaler på Nybrogatan 59, 114 40 Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 april 2015 kl. 16:00, dels senast den 8 april 2015 kl. 16:00 anmäla sig skriftligen till Stresscompany AB, Nybrogatan 59, 114 40 Stockholm, eller per telefon 08-611 51 00 eller per e-mail [email protected]. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före den 8 april 2015 kl. 16:00, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Stresscompany AB.

Styrelsen föreslår följande dagordning för den extra bolagsstämman:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en justeringsman
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Val av styrelse
8. Beslut om ändring av bolagsordningen för ändring av firmanamn
9. Handlingar enligt aktiebolagslagen 15 kap 8 §
10. Styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibler
11. Särskilt bemyndigande för styrelsen avseende registrering hos Bolagsverket
12. Stämmans avslutande

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen

Punkt 7. Val av styrelse samt beslut om styrelsearvode
Aktieägare företrädande drygt femtio procent av samtliga aktier och röster i Bolaget föreslår följande med avseende på punkten 7:
- Christer Köhler väljs till ny styrelseledamot,
- För styrelsearbetet skall ett arvode utgå med 150 000 kronor per år för styrelsen i sin helhet, såsom beslutades vid årsstämman den 24 april 2014.

Punkt 8. Ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämma beslutar om ändring av Bolagets firma från Stresscompany AB (publ) till Papilly AB (publ) genom ändring av Bolagets bolagsordning § 1. Ändringen föranleds av att koncernen lanserar sina självhjälpsprogram och tjänster under varumärket Papilly. Stresscompany AB:s aktier handlas idag under kortnamnet STRS. Om stämman beslutar om ändring av Bolagets firma i enlighet med styrelsens förslag kommer aktien istället att handlas under kortnamnet PAPI.

Styrelsen föreslår också en mindre förändring av bolagsordningens § 8 "Deltagande i bolagsstämma", genom att klockslag inte längre anges för när anmälan till bolagsstämma ska ske.

Punkt 9. Handlingar enligt aktiebolagslagen och 15 kap 8 §
Styrelsen redogörelse för väsentliga händelser efter avlämnande av årsredovisning för 2013 samt revisorsintyg tillhandahålls inför bolagsstämman. Därutöver tillhandahålls en kopia av den årsredovisning som innehåller de senast fastställda balans- och resultaträkningarna, försedd med en anteckning om bolagsstämmans beslut om Bolagets vinst eller förlust, och en kopia av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser.

Punkt 10. Styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibelt skuldebrev
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst tio (10) miljoner kronor genom en riktad emission, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid full konvertering av konvertiblerna med högst 185 185,125 kronor. Rätt att teckna konvertiblerna ska tillkomma Svein-Erik Nilsen genom Alive Invest och styrelseordförande för Stresscompany AB, Anders Struksnes genom Enercon Captial LTD . Konvertering till aktier kan ske under perioden från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med den 25 mars 2017, till en konverteringskurs om 6,75 kronor. Beslutet kräver minst 9/10 dels majoritet av på bolagsstämman närvarande och avgivna röster.

Anledningen till att Bolaget tar upp det konvertibla förlagslånet är att systemutvecklingen har krävt mer resurser och tagit längre tid än planerat samt att Bolaget avser att accelerera utvecklingen av de digitala självhjälpsprogrammen och utöka satsningarna på försäljning och marknadsföring.

Punkt 11. Särskilt bemyndigande för styrelsen
Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar till denna kallelse kommer finnas tillgängliga hos Bolaget, adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, i enlighet med aktiebolagslagen senast 14 dagar innan den extra bolagsstämman, samt tillställas de aktieägare som så anmäler detta till Bolaget.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Stockholm 6 mars 2015

Stresscompany AB (publ)
STYRELSEN


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49