Kallelse till årsstämma i Stresscompany

Aktieägarna i Stresscompany AB (publ), under namnändring till Papilly AB (publ), 556884-9920, ("Bolaget") kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 28 maj 2015 kl. 13:00 i Bolagets lokaler på Nybrogatan 59, 114 40 Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 maj 2015, dels senast den 22 maj 2015 anmäla sig skriftligen till Stresscompany (pub), Nybrogatan 59, 114 40 Stockholm, eller per telefon 08- 611 51 00 eller per e-mail [email protected]. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före den 22 maj 2015, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Stresscompany AB (publ).

Styrelsen föreslår följande dagordning för årstämma:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut
   a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
   b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
   c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
11. Beslut om ändring av bolagsordning
12. Aktieägares förslag till beslut avseende emission av teckningsoptioner
13. Styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibler
14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande om nyemission av aktier
15. Särskilt bemyndigande för styrelsen avseende registrering hos Bolagsverket
16. Stämmans avslutande

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen

Punkt 9. Förslag angående styrelse- och revisorsarvoden
Aktieägare företrädande drygt femtio procent av samtliga aktier och röster i Bolaget förslår att inget styrelsearvode skall utgå. Arvode till bolagets revisor föreslås utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
Aktieägare företrädande drygt femtio procent av samtliga aktier och röster i Bolaget föreslår följande styrelseledamöter: Omval av Christer Köhler, Michaela Murray, Anders Struksnes, Ulf Söderberg, Anders Tengström och Anders Uddén.

Till revisionsbolag föreslås Deloitte AB med Svante Forsberg som huvudansvarig revisor.

Punkt 11. Beslut om ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår att bolagsstämma beslutar om ändring av § 5 i bolagsordningen. Ändringen innebär att det till bolagets styrelse inte längre skall kunna utses suppleanter.

Punkt 12 Aktieägares förslag till beslut om emission av teckningsoptioner
Huvudägare, genom Ulf Söderberg och Anders Uddén, föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner högst 860 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 107 500 kronor, för tilldelning till styrelse och ledning, enligt följande.

Styrelsens ledamöter tilldelas 100 000 teckningsoptioner vardera. Dessutom tilldelas styrelsen ordförande ytterligare 100 000 teckningsoptioner, således totalt 200 000 teckningsoptioner. Tilldelningen motiveras av att styrelsen inte erhåller något arvode för sitt styrelsearbete. VD skall tilldelas 85 000 teckningsoptioner och CFO tilldelas 75 000 teckningsoptioner i ett incitamentsprogram för nyckelpersoner.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget.

Teckningsoptionerna emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell med en standardavvikelse motsvarande antal handelsdagar som bolagets aktie har varit tillgängligt för handel på First North, NASDAQ. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptionerna ska ske till en teckningskurs motsvarande 150 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktie på NASDAQ Stockholm under en period om tio (10) börsdagar före emissionsbeslutet, dock alltid lägst aktiens kvotvärde.

Teckning genom betalning av teckningsoptionerna ska ske inom fyra veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från 15 maj 2017, till och med den 15 juni 2017.

Beslutet kräver minst 9/10 dels majoritet av på bolagsstämman företrädd aktierna och avgivna röster.

Punkt 13. Styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibler
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst tio (10) miljoner kronor genom en riktad emission, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid full konvertering av konvertiblerna med högst 185 185,125 kronor. Rätt att teckna konvertiblerna ska tillkomma styrelseledamöterna Ulf Söderberg och Anders Uddén genom bolaget QV Invest AB. Det konvertibla skuldebrevet skall löpa med en ränta om noll (0) procent och konvertering till aktier kan ske under perioden från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med den 31 mars 2017, till en konverteringskurs om 6,75 kronor.

Beslutet kräver minst 9/10 dels majoritet av på bolagsstämman företrädd aktierna och avgivna röster.

Anledningen till att Bolaget tar upp det konvertibla förlagslånet är att systemutvecklingen har krävt mer resurser och tagit längre tid än planerat samt att Bolaget avser att accelerera utvecklingen av de digitala självhjälpsprogrammen och utöka satsningarna på försäljning och marknadsföring.

Punkt 14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande om nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor. Styrelsen har enbart rätt att med stöd av detta bemyndigande besluta om nyemission som enskilt, eller i förening med tidigare beslut om som styrelsen fattat med stöd av detta bemyndigande, inte medför en större aktieutspädning än 10 procent. Aktieutspädningen ska räknas utifrån det aktieförhållande som råder i bolaget när den nyemissionen som föreslås på bolagsstämman slutförts och registrerats.

Punkt 15. Särskilt bemyndigande för styrelsen
Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar till denna kallelse kommer finnas tillgängliga hos Bolaget, adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, i enlighet med aktiebolagslagen senast 14 dagar innan den extra bolagsstämman, samt tillställas de aktieägare som så anmäler detta till Bolaget.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Stockholm i april 2015

Stresscompany AB (publ)

STYRELSEN


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49