KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAPILLY AB

Aktieägare i Papilly AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdag 9 juni 2020 kl. 11:00 i bolagets lokaler på Tullvaktsvägen 2, 115 56 Stockholm.

RÄTT ATT DELTAGA

Aktieägare i Papilly AB (publ), 556884-9920, ("Bolaget") som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 juni 2020 och dels ha anmält sig enligt nedan.

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande skall ha kommit bolaget tillhanda senast den 2 juni 2020 klockan 24:00, antingen genom skriftlig anmälan till Papilly AB (publ), Tullvaktsvägen 2, 115 56 Stockholm, eller per e-mail [email protected]. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före den 2 juni 2020, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

OMBUD M.M

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Papilly AB (publ).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringspersoner

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut

a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning

b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer

10. Val av valberedning

11. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande om nyemission av aktier

12. Särskilt bemyndigande för styrelsen avseende registrering hos Bolagsverket

13. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG I KORTHET

Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

Förslag angående styrelse- och revisorsarvoden (punkt 8)

Styrelsen föreslår att styrelsearvode utgår med 100 000 kronor till styrelseordförande och med 50 000 kronor vardera till styrelseledamöterna.

Arvode till bolagets revisor föreslås utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer (punkt 9)Val av styrelse. Valberedningen kommer inför Stämman lägga fram ett förslag som kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida senast två veckor före Stämman

Johan Kaijser föreslås omväljas som revisor.

Val av valberedning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets två (2) största aktieägare per den 31 december 2020.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande om nyemission av aktier (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor. Styrelsen har enbart rätt att med stöd av detta bemyndigande besluta om nyemission som enskilt, eller i förening med tidigare beslut om som styrelsen fattat med stöd av detta bemyndigande, inte medför en större aktieutspädning än 10 procent. Aktieutspädningen ska räknas utifrån det aktieförhållande som råder i bolaget när bemyndigandet nyttjas.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor. Styrelsen har enbart rätt att med stöd av detta bemyndigande besluta om nyemission som enskilt, eller i förening med tidigare beslut om som styrelsen fattat med stöd av detta bemyndigande, inte medför en större aktieutspädning än 10 procent. Aktieutspädningen ska räknas utifrån det aktieförhållande som råder i bolaget när bemyndigandet nyttjas.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Särskilt bemyndigande för styrelsen (punkt 12)

Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar till denna kallelse kommer finnas tillgängliga hos Bolaget, adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, i enlighet med aktiebolagslagen senast 14 dagar innan den bolagsstämman, samt tillställas de aktieägare som så anmäler detta till Bolaget.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende pådagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551)

Bolaget har 377 828 197 aktier och röster.

Stockholm i maj 2020

Papilly AB (publ) STYRELSEN

För ytterligare information:

Maria Kullman, VD

Tel: 070-460 88 98

E-post: [email protected]

Sverker Littorin, Styrelseordförande

Tel: 070-875 53 09

E-post: [email protected]

Kontaktinformation Certified Adviser Eminova Fondkommission AB

Tel: 08-684 211 00

E-post: [email protected]

Papilly

Papilly har som affärsidé att utveckla och tillhandahålla forskningsbaserade helhetslösningar, som hjälper arbetsgivare och privatpersoner att effektivt förebygga och minska stressrelaterad psykisk ohälsa. Bolagets mission är att med stöd i forskning utveckla och tillhandahålla tjänster och digitala program, för att hjälpa människor att nå ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Utvecklingen av tjänsterna sker i samverkan med ledande forskare från Karolinska Institutet. Genom effektiva metoder och lättillgängliga digitala program ska Papilly skapa bestående förändring som ger ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North Growth Market.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49