REG

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BONZUN AB (PUBL)

Aktieägarna i Bonzun AB (publ), org. nr 556884-9920, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 juni 2023, kl. 10.00 på Grev Turegatan 30 i Stockholm. 

Rätt att delta vid årsstämman 

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 maj 2023, och dels senast den 2 juni 2023 anmäla sig till årsstämman, per post till Bonzun AB, c/o Keeper AB, Box 24081, 104 50 Stockholm eller via e-post till [email protected]. Vid anmälan ska uppges namn, person- /organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. 

Ombud 

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före årsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för årsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets webbplats bonzun.com vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. 

Förvaltarregistrerade aktier 

För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare som har sina aktier 

förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 30 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 30 maj 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken. 

Förslag till dagordning 

 1. Stämmans öppnande. 
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 

Beslut om 

 1. a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 
 1. b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
 2. c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 
 3. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
 4. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
 5. Val av styrelse och revisor
 6. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emissioner
 7. Stämmans avslutande 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Punkt 8 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

Styrelsen föreslår ingen utdelning. 

Punkt 9 - 11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor 

Bolagets aktieägare Bonz Unlimited AB föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter, att bolaget ska ha en revisor och att som ledamöter omvälja Håkan Johansson, Josefine M C Bin Jung och Jacob Dalborg. Håkan Johansson föreslås omväljas till ordförande. Det föreslås att Johan Kaijser omväljs som revisor. 

Det föreslås att arvode ska utgå med 120 000 kronor till styrelsens ordförande och 60 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning. 

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emissioner Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningens gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, apport eller i annat fall förenas med villkor. 

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, ska ha rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket. 

Övriga upplysningar och handlingar 

För giltigt beslut enligt punkt 12 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. 

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt fullmaktsformulär kommer från och med den 18 maj 2023 att hållas tillgängliga på bolagets hemsida bonzun.com. Handlingarna kommer att 

sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. 

Behandling av personuppgifter 

I samband med anmälan till årsstämman kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att 

användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman. 

För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter i samband med årsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

Bolaget har 101 986 026 aktier och röster. 

Stockholm i april 2023 

Bonzun AB (publ) Styrelsen 

För ytterligare information:
Håkan Johansson, Styrelseordförande

Tel: 08-611 51 00
E-post: [email protected]

Om Bonzun
Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett lättförståeligt sätt till allmänheten genom smarta digitala verktyg. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. Nästa produkt att lanseras var Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling. En viktig del av Bonzun idag är det interaktiva digitala programmet Evolve som säljs till företag och organisationer i hela Sverige. Evolve bygger självledarskap och lär ut strategier för att hantera stress, programmet är utvecklat av forskare & psykologer på Karolinska Institutet med syftet att bibehålla en god arbetsmiljö och välmående medarbetare.

För mer information: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49