Delårsrapport januari - juni 2017

Första halvåret

  • Nettoomsättningen uppgick till 344 (0) tkr
  • Rörelseresultatet minskade till -10 220 (-4 663) tkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -10 880 (-5 813) tkr
  • Resultat per genomsnittligt antal aktie uppgick till -0,81 (-0,66) kr
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 161 (-7 772) tkr
  • Soliditeten var vid periodens utgång negativ (12,9 procent)
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 121 (5 657) tkr
  • Genomsnittligt antal anställda 6 (1)

Verksamheten under perioden
Papilly har fortsatt att utveckla de digitala självhjälpsprogrammen och intensifierat marknadsföringen och försäljningen av Stressprogrammet. Utöver sedvanlig införsäljning har Papilly medverkat i ett antal större mässor samt arrangerat seminarium om stress runtom i Sverige. Intresset för produkten har varit högt och under senare delen av perioden tecknades drygt 20 nya avtal med företag som har mer än 10 000 anställda. Bolaget har utöver dessa cirka 25 utestående offerter samt ytterligare 25 offerter som förbereds. Styrelsen bedömer att pågående försäljningssatsning, som också innefattar ökad digital försäljning till privatpersoner, kommer påverka bolagets intäkter positivt i år.

Försäljningsprocesserna har dock, såsom tidigare konstaterats, varit långa givet att Papillys stressprogram representerat en ny produktkategori på marknaden. Styrelsen har därför parallellt med pågående försäljningsinsatser under våren och sommaren tillsammans med tillträdande VD genomfört en strategisk översyn för att säkerställa tillväxt framåt. Fokus för översynen har varit användarvänlighet i produkten, prissättning, försäljning och marknadsföring. Översynen har resulterat i ett flertal åtgärder och aktiviteter som kommer att genomföras under hösten 2017.

Väsentliga händelser under perioden
Papilly har under perioden tecknat drygt 20 nya avtal med företag som har mer än 10 000 anställda.

Vid extra bolagsstämma den 21 februari 2017 bifölls styrelsens förslag att genomföra en nyemission av aktier med företrädelserätt för befintliga aktieägare. Totalt emitterades 4 008 816 aktier till teckningskurs 2,30 kr per aktie och Papilly tillfördes därmed 9,2 mkr. Aktiekapitalet ökade med 501 102 kr.

Vid årsstämman den 9 maj 2017 fattades beslut om omval av styrelseledamöterna Christer Köhler, Ulf Söderberg, Anders Tengström och Charlotte Sundåker samt nyval av Carl-Viggo Östlund och Carsten Friberg. Till ordförande valdes Carl-Viggo Östlund.

I juni meddelades att Erik Lissner lämnar som VD för Papilly och att styrelsen utsett Peter "Peppe" Ekmark till ny VD med tillträde den 1 augusti. Peppe Ekmark har varit försäljningsdirektör i Papilly sedan oktober 2016. Han har mångårig erfarenhet från försäljning och ledarskap och har tidigare bland annat varit försäljningsdirektör för tidningen Metro och regional försäljningsdirektör hos MTG.

Styrelsen har i juni även genomfört ett antal omstruktureringsåtgärder på personalsidan som lett till minskade kostnader i bolaget.

Papilly hade vid utgången av kvartalet negativt eget kapital. Styrelsen har bedömt att det finns betydande övervärden i bolaget, vilket stöds av ett börsvärde om ca 20 mkr, samt att försäljningen av bolagets produkt börjat visa resultat. Tillsammans med den nyemission som genomfördes i augusti är styrelsen av uppfattningen att det för närvarande inte finns skäl att anta att bolagets eget kapital, beräknat enligt 25 kap 14 § aktiebolagslagen, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet varför någon kontroll-balansräkning således inte behöver upprättas.

Väsentliga händelser efter perioden
Den 4 augusti 2017 meddelades att styrelsen i Papilly med bemyndigande från årsstämman den 9 maj 2017 beslutat om nyemission utan företrädelserätt för befintliga aktieägare av högst 1 332 332 aktier. Genom den riktade emissionen tillförs bolaget snabbt och kostnadseffektivt ytterligare kapital om cirka 1,6 miljoner kronor i syfte att finansiera den fortsatta försäljningssatsningen av Papillys stressprogram. Rätt att teckna de nya aktierna tillkom USF i Stockholm AB, Dividend Sweden AB, BSW Capital AB och Idoff AB med 333 333 aktier vardera. De nya aktierna emitterades till en kurs om 1,20 kronor per aktie, vilket motsvarar aktiens marknadsvärde med hänsyn tagen till nödvändig emissionsrabatt. Teckning av aktier skedde genom kontant betalning den 9 augusti 2017.

Kommande rapporter
23 februari 2018 Bokslutskommuniké
April 2018 Årsredovisning
Augusti 2018 Delårsrapport januari-juni

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.papilly.com.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 18 augusti 2017

Carl-Viggo Östlund
Styrelseordförande

Peter Ekmark
Verkställande direktör

Ulf Söderberg
Styrelseledamot

Christer Köhler    
Styrelseledamot

Anders Tengström
Styrelseledamot

Charlotte Sundåker
Styrelseledamot

Carsten Friberg
Styrelseledamot 

För ytterligare information kontakta:
Carsten Friberg, styrelseledamot, 0730-920 244,
[email protected]

Informationen i denna rapport är sådan som Papilly AB, 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 augusti 2017 klockan 08:00 CEST.

Papilly AB (publ)
Papillys interaktiva och banbrytande program utvecklas i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49