REGMAR

FÖRTYDLIGANDE ANGÅENDE RÖRELSEKAPITAL

Papillys styrelse har kallat till en extra bolagsstämma och bl a föreslagit beslut av en företrädesemission om 15.1 MSEK. Denna emission är säkerställd till ca 12 MSEK genom skriftliga garantiavtal om 7 MSEK och teckningsförbindelser om 5 MSEK. Genom emissionen och dessa avtal är Papillys rörelsekapitalbehov säkerställt kommande 12 månader.

Utöver detta har Papilly avtalat med Dividend Sweden om en lånefacilitet om 1 MSEK för att säkerställa rörelsekapitalbehovet för minst 4 månader.

Efter genomförd företrädesemission är det styrelsens uppfattning att bolagets rörelsekapital för kommande 12 månader säkerställts.

För ytterligare information:

Sverker Littorin, Styrelseordförande
Tel: 070-875 53 09
E-post: [email protected]

Kontaktinformation Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
Tel: 08-684 211 10
E-post: [email protected]

Papilly

Papilly har som affärsidé att utveckla och tillhandahålla forskningsbaserade helhetslösningar, som hjälper arbetsgivare och privatpersoner att effektivt förebygga och minska stressrelaterad psykisk ohälsa. Bolagets mission är att med stöd i forskning utveckla och tillhandahålla tjänster och digitala program, för att hjälpa människor att nå ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Utvecklingen av tjänsterna sker i samverkan med ledande forskare från Karolinska Institutet. Genom effektiva metoder och lättillgängliga digitala program ska Papilly skapa bestående förändring som ger ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North Growth Market.

Informationen i denna rapport är sådan som Papilly AB, 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 mars 2020 klockan 18:10 CET. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49