REGMAR

Delårsrapport Januari-Juni 2021

Papily AB (publ) - listat på Nasdaq First North growth market - släpper härmed delårsrapport avseende januari till juni 2021. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida, www.papilly.com.

Nettoomsättningen uppgick till 253 (369) tkr

Rörelseresultatet uppgick till -4 462 (-4 223) tkr

Resultat efter skatt uppgick till -4 633 (-4 588) tkr

Resultat per genomsnittligt antal aktie uppgick till -0,01 (-0,01) kr

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till - 2 581 (-3 733) tkr

Soliditeten vid periodens utgång var negativ (71,0) procent

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 1 038 (5 034) tkr

Väsentligaste händelserna under perioden:

Avsiktsförklaring om förvärv av My-E-Health avbröts i mars.

Papilly har ingått villkorat avtal om omvänt förvärv av Bonzun Health Information AB genom riktad apportemission.

Bolaget har startat en process för fortsatt notering med anledning av avtalet om omvänt förvärv av Bonzun. Bolaget inväntar besked av Nasdaq om fortsatt inom kort.

Informationen i denna rapport är sådan som Papilly AB, 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 augusti 2021 klockan 08:00 CEST.

Bolagets aktie är noterat vid Nasdag First North growth market. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Kontaktinformation:

G&W Fondkommission

Tel: 08-503 000 50

e-post: [email protected]

För ytterligare information kontakta

Bonnie Roupé, VD, 073-414 91 49, [email protected]

eller

Olof Hermelin, CFO, 070-789 81 77, [email protected]

Papilly har som affärsidé att utveckla och tillhandahålla forskningsbaserade helhetslösningar, som hjälper arbetsgivare och privatpersoner att effektivt förebygga och minska stressrelaterad psykisk ohälsa. Bolagets mission är att med stöd i forskning utveckla och tillhandahålla tjänster och digitala program, för att hjälpa människor att nå ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Utvecklingen av tjänsterna sker i samverkan med ledande forskare från Karolinska Institutet. Genom effektiva metoder och lättillgängliga digitala program ska Papilly skapa bestående förändring som ger ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North Growth Market.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49