Delårsrapport för andra kvartalet 2023

Bonzun AB (publ) - listat på Nasdaq First North Growth Market - släpper härmed delårsrapport avseende april  till juni 2023. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida bonzun.com och investor.bonzun.com/finansiella-rapporter/

Andra kvartalet i siffror

Nettoomsättningen uppgick i koncernen till 319 tkr (201 tkr) och i moderbolaget till 285 tkr (159 tkr).

EBIT-resultat uppgick i koncernen till -3 370 tkr (-3 584 tkr) och i moderbolaget till -1 657 tkr (-2 014 tkr).

Jämförelsestörande poster belastade EBITA-resultatet i koncernen med -220 tkr (0 tkr) och i moderbolaget med -220 tkr (0 tkr)

Resultat före skatt i koncernen uppgick till -3 580 tkr (-3 692 tkr) och i moderbolaget till -1 855 tkr (-2 059 tkr). 

Resultat per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,46 SEK) i koncernen och i moderbolaget -0,08 (-0,22).

Finansiering

Bolaget har under andra kvartalet arbetat vidare med att implementera en plan för att säkerställa verksamhetens finansiering fram till ett positivt kassaflöde.

Kvarvarande outnyttjat avropslån (2 000 tkr) per den 30:e juni 2023 uppgick till 1 549 tkr vilket delvis utnyttjats efter periodens slut. Bolaget har per den sista augusti avropat ytterligare 640 tkr kronor (totalt utnyttjat 1 091 tkr per sista augusti). Utöver detta har bolaget tagit upp ytterligare lån om 205 tkr.

Bonzun redovisade per den 30 juni ett eget kapital i koncernen om 16 931 tkr och i moderbolaget 19 413 tkr.

VD har ordet 2023/kvartal 2

Pilotprojekt har under kvartalet genomförts i Skara kommun, Essunga kommun, Norrtälje kommun, Avesta kommun, Orsa kommun och Jokkmokks kommun. I dessa pilotprojekt har mindre grupper medarbetare i kommunerna getts möjlighet att pröva Bonzuns självhjälpsprogram Evolve mot stress och ohälsa. Pilotprojekten har slagit väl ut och Bonzun räknar med att de blir startskottet för ett fördjupat samarbete med berörda kommuner.

Samarbetet med Trygghetsrådet har ytterligare utvecklats och ytterligare handläggare har utbildats i Evolve för att sedan kunna erbjuda sina klienter tjänsten.

Bonzun har under en längre period arbetat aktivt för att identifiera bolag i marknaden där det finns betydande synergier med Bonzun, inte minst inom försäljning. Detta arbete resulterade i en fördjupad dialog med Learning 2 Sleep L2S AB ("Learning 2 Sleep"), vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Dialogen har gett affären som skett under tredje kvartalet då Learning 2 Sleep förvärvat dotterbolaget Bonzun Evolve AB.

Inom dotterbolaget Bonzun Health Information har arbetet fortsatt med att utveckla den programvara som sålts till det holländska bolaget IdealofMeD / Wordapp BV som, då applikationen är färdigutvecklad, förväntas generera försäljningsprovisioner till Bonzun Health under det fjärde kvartalet. 

Bonzun Evolve och Learning 2 Sleep tillhandahåller digitala hälsotjänster för att förebygga ohälsa och öka välmående och stressens påverkan på sömnen. Denna konsolidering av bolagens närliggande verksamheter har goda förutsättningar att skapa mervärden för aktieägare och kunder i både Bonzun och Learning 2 Sleep.

 Håkan Johansson, tf VD

För ytterligare information kontakta:

Håkan Johansson, tf VD
Tel: 08-611 51 00
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Bonzun AB (publ) är skyldig att offentliggöra enlig EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september maj 2023, kockan 14.45 CEST

Om Bonzun
Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett lättförståeligt sätt till allmänheten genom smarta digitala verktyg. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. Nästa produkt att lanseras var Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling.

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: [email protected].


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission