BONZUN AB (publ) offentliggör Delårsrapport för första kvartalet 2023

Bonzun AB (publ) - listat på Nasdaq First North Growth Market - släpper härmed delårsrapport avseende januari till mars 2023. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida bonzun.com och investor.bonzun.com/finansiella-rapporter/

Första kvartalet i siffror

Nettoomsättningen uppgick i koncernen till 800 tkr (220 tkr) och i moderbolaget till 773 tkr (462 tkr).

EBIT-resultat uppgick i koncernen till -4 506 tkr (-5 539 tkr) och i moderbolaget till -2 596 tkr (-3 749 tkr).

Jämförelsestörande poster belastade EBITA-resultatet i koncernen med -1 164 tkr (-1 968 tkr) och i moderbolaget med - 1 164 tkr (-1 968 tkr).

Resultat före skatt i koncernen uppgick till -8 115 tkr (-6 754 tkr) och i moderbolaget till -6 189 tkr (-4 873 tkr).

Resultat per aktie uppgick till - 0,08 SEK (-0,30 SEK) i koncernen och i moderbolaget -0,06 (-0,22).

Finansiering

Emissionskvittningar på totalt 11 615 tkr användes bl a till att betala av bolagets största lån på sammanlagt 6 873 tkr. En del av emissionen kvittades mot emissionskostnader och garantikostnader.

Under perioden har ytterligare 975 tkr återbetalats av moderbolagets lån. Låneskuld vid periodens utgång är 1 850 tkr. 

Moderbolaget har kortfristiga fordringar på 4 000 tkr. Dessa fordringar består av 1 855 tkr i upplupna kostnader vilket största delen (1 711 tkr) avser mediautrymme för 2023 och 2024. Utöver detta finns en momsfordran på 1 141 tkr.

Bolaget fortsätter att arbeta med långsiktiga finansieringslösningar.

VD har ordet 2023/Q1

Flera nya kundavtal tecknade under kvartalet 

Ett viktigt strategiskt fokusområde för Bonzun är att etablera samarbeten med svenska kommuner. Under första kvartalet har Bonzun tecknat samarbetsavtal med flera kommuner däribland Skara kommun, Essunga kommun, Norrtälje kommun, Avesta och Jokkmokks kommun där pilotprojekt startats. I dessa pilotprojekt får en mindre grupp medarbetare möjlighet att pröva Bonzuns självhjälpsprogram Evolve mot stress och ohälsa. Efter genomfört pilotprojekt sker en succesiv introduktion av tjänsten i kundens organisation. Vår ambition är att dessa pilotprojekt ska skapa ringar på vattnet och bidra till nya och större projekt och mer omfattande samarbeten i framtiden. 

Under kvartalet vidareutvecklades samarbetet med Trygghetsrådet, där deras handläggare utbildats i Evolve och nu kan erbjuda sina klienter tjänsten. Introduktionen av Evolve påbörjades under mars och vi ser fram emot ett fördjupat samarbete med Trygghetsrådet under året. 

Första kvartalet präglades även av arbetet med den företrädesemission som tillförde bolaget 18,5 miljoner kronor före avdrag för kvittningar och emissionskostnader. Emissionen har stärkt bolagets balansräkning då skulder kunnat kvittas eller amorteras, vilket ger bolaget en ökad handlingskraft framöver. 

Att skapa lönsam tillväxt har högsta prioritet. Vi ser att det finns flera bolag i marknaden där det finns betydande synergier med Bonzun, inte minst inom försäljning. Bonzun är därför öppna för möjligheten att genomföra strukturaffärer med bolag som kan komplettera och stärka vår verksamhet och vi ser att det nu finns intressanta möjligheter i marknaden.

Bonnie Roupé, Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:

Bonnie Roupé, VD
Tel: 08-611 51 00
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Bonzun AB (publ) är skyldig att offentliggöra enlig EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2023, kockan 13.45 CEST

Om Bonzun
Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett lättförståeligt sätt till allmänheten genom smarta digitala verktyg. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. Nästa produkt att lanseras var Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling. En viktig del av Bonzun idag är det interaktiva digitala programmet Evolve som säljs till företag och organisationer i hela Sverige. Evolve bygger självledarskap och lär ut strategier för att hantera stress, programmet är utvecklat av forskare & psykologer på Karolinska Institutet med syftet att bibehålla en god arbetsmiljö och välmående medarbetare.

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: [email protected].


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission