REGMAR

Bonzun AB (publ) - Delårsrapport Q3 juli - september 2022

Bonzun AB (publ) - listat på Nasdaq First North Growth Market - släpper härmed delårsrapport avseende juli till september 2022. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bland annat på bolagets hemsida bonzun.com och investor.bonzun.com/finansiella-rapporter/.

Moderbolaget - juli - sep 2022
- Nettoomsättning uppgick till 195 tkr (375), en minskning med 48 procent.

- EBITA-resultat uppgick till -1 144 tkr (-1 401).

- Jämförelsestörande poster belastade EBIT-resultat med 0 tkr (0).

- Resultat före skatt -1 288 tkr (-2 200).
Värden inom parentes avser jämförelse med tredje kvartalet föregående år.

Koncernen* - juli - sep 2022
- Nettoomsättning uppgick till 232 tkr.

- EBITA-resultat uppgick till -1 384 tkr.

- Jämförelsestörande poster belastade EBIT-resultat med 0 tkr.

- Resultat före skatt -3 089 tkr.

- Resultat per aktie -0,11 kr.
*Kvartalskoncernredovisning upprättades för första gången under sista kvartalet 2021.


Väsentliga händelser juli - sep 2022
I juni inleddes förändringar i den övergripande marknads- och försäljningsstrategin för Bonzun IVF appen och i juli genomfördes de sista och stora förändringarna med flytt av applikationens betalväggar. Detta har resulterat i en ökning av antalet prenumeranter med 39 procent under Q3 (total ökning 88 procent sedan 1 juni) och intäktsnivån steg till samma värden som innan förändringsarbetet trots en sänkning av prenumerationskostnaden med 70 procent.

Intresset för Bonzun Evolve började ta fart efter sommaren och nya kunder som fastighetsbyråer köpte in programmet till sina medarbetare. Mobilanpassningen öppnar upp för fler företag då andelen företag med personal som har mobilen som sitt främsta arbetsverktyg ökar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Bonzun ingick i november ett samarbetsavtal med Wordapp B.V., bolaget bakom webbsidan hairtransplantation.com. Samarbetet innefattar bland annat utveckling av ett patientstöd för hårtransplantationer med marknadsföring mot den kinesiska marknaden samt i en förlängning även marknadsföring av Bonzun IVF appen. Bonzun erhöll 750 000 SEK i kontant förskott, samt motsvarande 2 000 000 SEK, avsett för marknadsföring av IVF-appen i Wordapps kanaler. Vidare åtog sig Wordapp, att när appen är färdigställd, erlägga upp till 1 000 000 SEK i provision under 2023 för hårtransplantationsappen och upp till 8 250 000 SEK årligen i provision för IVF appen.

Under tredje kvartalet utvärderades, med goda resultat, den pilot som genomförts under våren på personer i omställning. I oktober erhölls sedan en positiv rekommendation från ledningsgruppen i Trygghetsrådet (TRR) att man vill kunna erbjuda självledarskaps- och anti-stressprogrammet Evolve till personer i omställning.


VD har ordet
En varm sommar har passerat sen senaste perioden och på Bonzun fortsätter vårt arbete framåt för att nå våra uppsatta mål. Tredje kvartalet inträffar till stor del över de lite långsammare sommarmånaderna i Sverige, vilket innebär att det har varit lugnare på försäljning för vår B2B affär som är största delen av bolagets intäkter, men övriga verksamheten har fortsatt starkt framåt.

Som vi tidigare kommunicerat till marknaden så har vi arbetat mycket med att omvandla våra nuvarande produkter till skalbara erbjudanden och där har vi kommit i hamn. Det sista steget i optimeringen av vårt patientstöd för fertilitetsbehandlingar, Bonzun IVF, innebar att vi under Q3 implementerade en omfattande förändring av försäljningsstrategi och i och med det förändringar av appens betalväggar.

Det har visats sig vara en vinnande strategi som i månadsskiftet september/oktober resulterade i totalt en 88-procentig ökning av antalet prenumeranter och som fortsätter öka stadigt med minimal insats, vilket visar på behovet hos patienter för denna typ av stöd. Under Q2 lanserades Bonzun IVF på ännu fler språk och den finns nu översatt till hela sex språk, allt för att öka tillgängligheten så fler runt om i världen kan få möjlighet att finns stöd och hjälp i Bonzun IVF.

Efter sommaren och i slutet av Q3 började vi se ett ökat intresse för vårt självledarskaps- och antistressprogram Evolve som säljs till företag som vill arbeta systematiskt och förebyggande mot långvarig skadlig stress hos personalen. Nu när vi alla står inför sämre tider, med stor oro för elpriser och lågkonjunktur, inser fler företag vikten av att ta hand om sina medarbetare för att bibehålla en hållbar arbetsmiljö. När pressen ökar mycket i det privata livet så spiller detta över på arbetslivet, ofta med minskad produktivitet som resultat eller till och med risk för utbrändhet.

Sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa har ökat stadigt sedan år 2010 och står idag för närmare hälften av alla pågående sjukfall enligt Försäkringskassan. Det är dessvärre stressrelaterade sjukskrivningar som ökar mest och har tagit fart igen efter pandemin. Men som tur är kan vi hjälpa och vi är glada att fler upptäcker Evolve och ser den stora skillnaden programmet kan göra för företagets medarbetare och i slutändan hela företaget. Evolve är ett program som ger lärande för livet med konkreta övningar för att ge beteendeförändringar som gör individen kapabel till att hantera stress och de känslor som ger upphov till stress. Bonzun blev under Q2 godkända av Försäkringskassan som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd, vilket är en enorm kvalitetsstämpel.

Säljprocessen för Evolve startas många gånger upp med en pilot för en avdelning eller utvald grupp innan det tas beslut om vidare användande i större delar av företaget. Detta gör att vi ofta får invänta utfallet av piloten innan företaget startar igång med programmet i större utsträckning. Det tar minst 8 veckor och ibland mer. Vi vet att programmet minskar stressen hos individer med 25 procent (för högstressade med 30 procent) vilket leder till att vår hit rate från genomförd pilot till större kontrakt är hög. Vi kommer fortsätta att säkra fler kontrakt med företag och organisationer som vill öka välmåendet hos sin personal och minska sjukfrånva- ron. Bonzuns plattformar skapar möjligheter för att hjälpa fler individer och tacklar två av vår tids stora hälso- och samhällsutmaningar, infertilitet och stress. Tack vare Bonzun ska de inte förbli förbisedda!

Bonnie Roupé
Verkställande direktör

OM MAR:
Denna information är sådan information som Bonzun AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den [17 november 2022 kl. 18.25].

 

Håkan Johansson, styrelseordförande
[email protected]
Tel: +46 70 478 31 49

Bonzun
Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen av att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett förståeligt och smart sätt till allmänheten. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. I slutet av 2019 släpptes Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling. Företagets senaste tillskott, Bonzun evolve, är ett interaktivt digitalt program som stöder självutveckling och hantering av stress genom beteendeterapi.

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: [email protected].


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49