REGMAR

Bonzun AB (publ) Delårsrapport Q1 23/24

Bonzun AB (publ) - listat på Nasdaq First North Growth Market - släpper härmed delårsrapport  avseende oktober till december 2023. 

Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida bonzun.com och investor.bonzun.com/finansiella-rapporter/

Moderbolaget Första kvartalet i sammandrag 2023/2024 Oktober - december 2023 

Nettoomsättningen uppgick till 183 tkr (399 tkr).

EBIT-resultat uppgick till -499 tkr (-2 587 tkr).

Resultat före skatt uppgick till -22 254 tkr (-58 113 tkr).

Resultat per aktie uppgick till -0,18 SEK                 

Koncernen Första kvartalet i sammandrag 2023/2024 Oktober - december 2023

Nettoomsättningen uppgick till 210 tkr  (452 tkr).

EBIT-resultat uppgick till -4 142 (-21 368).

Resultat före skatt uppgick till -25 919 tkr (-24 976)

Resultat per aktie uppgick till -0,21 SEK

 

Finansiering

Bolaget har under kvartalet fortsatt att vidta åtgärder för att reducera löpande kostnader. För att stärka bolagets likviditet har bolaget tagit upp ett brygglån på 2 000 tkr varav 1 000 tkr utnyttjades i oktober 2023. Således finns ytterligare 1 000 tkr att nyttja. Utöver detta har bolaget erhållit ytterligare lån på 800 tkr som är från närstående.

Arbetet med att färdigställa den programvara som sålts till det holländska bolaget IdealofMeD / Wordapp BV har pågått under kvartalet. Applikationen är nu färdigutvecklad och har börjat generera försäljningsprovisioner till Bonzun AB, om än i liten skala.

 Bonzun redovisade per den 31 december 2023 ett eget kapital i koncernen om 17 915 tkr och i moderbolaget 8 402 tkr.

VD har ordet 2023/2024 Q1

Affären som offentliggjorde i juli, att bolaget ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av samtliga aktier i dotterbolaget Bonzun Evolve AB till Learning 2 Sleep L2S AB, medförde att Bonzun blev en av huvudägarna i Learning 2 Sleep. Då Learning 2 Sleeps balansräkning var i behov av att stärkas arbetade Bonzun tillsammans med L2S tidigare huvudägare intensivt under kvartalet för att söka hitta ny finansiering till L2S, samtidigt som olika åtgärder vidtogs för att effektivisera L2S verksamhet. 

Dessvärre lyckades inte dessa ansträngningar och styrelsen för Learning 2 Sleep L2S AB beslutade den 11 januari att lämna in en konkursansökan till Tingsrätten i Malmö, efter att under en längre tid kämpat med bristande likviditet i kombination med minskade intäkter.

 Bonzuns samarbete med det holländska bolaget Wordapp avseende utveckling av appen Hairback fördjupades under kvartalet. Appen tillgodoser användarnas behov i samband med hårtransplantationer och håravfall. Hairback-appen erbjuder en rad funktioner och tjänster för att stödja användare före, under och efter deras hårtransplantationsprocess.

Appen innehåller även en egenutvecklad AI som möjliggör realistiska simuleringar av hur en patient kommer att se ut månad för månad efter en hårtransplantation och fungerar som en försäljningskanal för hårtransplantationskliniker. Varje gång en användare bokar en behandling eller köper produkter via Hairback-appen utgår en provision till Bonzun, som under kvartalet erhöll sina första provisionsintäkter.

Bonzuns börsplats med cirka 5000 aktieägare har ett värde och styrelsen analyserar därför olika alternativ för att förvärva en ny verksamhet genom ett s.k. omvänt förvärv. Detta arbete fortskred under kvartalet och bedömningen är att det finns goda förutsättningar att under 2024 hitta en ny intressant verksamhet som kan utvecklas och skapa värden för Bonzuns aktieägare. 

                                                                                                                                                              Håkan Johansson

 

För ytterligare information kontakta:

Håkan Johansson, tfVD
Tel: 070-478 31 49
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Bonzun AB (publ) är skyldig att offentliggöra enlig EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari  2024, klockan 16.00 CET.

Om Bonzun

Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé. Bonzun är en aktör inom digital hälsa som erbjuder innovativa lösningar inom reproduktiv och allmän hälsa. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. Nästa produkt att lanseras var Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling.

För mer information, vänligen besökwww.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49