REGMAR

Bokslutskommuniké januari-december 2022

Nedskrivningar tynger rörelseresultatet fjärde kvartalet. Sista kvartalet belastas av nedskrivningar av engångskaraktär, 16 Mkr i koncernen och 55 Mkr i moderbolaget hänförliga till gamla förvärv som omvärderats i och med stora förändringar beträffande företagsvärderingar som skett under 2022. 

Oktober - december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick i koncernen till 452 (217) tkr och i moderbolaget till 399 (269) tkr.
 • EBIT-resultat uppgick i koncernen till -21 638 (-4 990) tkr och moderbolaget till -2 587 (-2 069) tkr. Resultatet i koncernen har under fjärde kvartalet belastats med en nedskrivning av goodwill med 16 000 tkr.
 • Jämförelsestörande poster belastade EBIT-resultatet med 0 (-812) tkr i såväl koncernen som moderbolaget.
 • Resultatet efter skatt uppgick i koncernen till -24 976 (-5 451) tkr i koncernen och moderbolaget till -58 113 (-2 356) tkr. Resultatet i moderbolaget har belastats med en nedskrivning av aktier i dotterbolag med 55 000 tkr.
 • Resultat per genomsnittligt antal aktier uppgick för koncernen till -0,95 kr (-0,01).
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång i koncernen till 369 tkr (611) och i moderbolaget till 327 (338) tkr.

Januari - december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick i koncernen till 1 105 (508) och i moderbolaget till 1 215 (896) tkr.
 • EBIT-resultat uppgick i koncernen till -33 647 (-9 173) tkr och moderbolaget till -9 501 (-8 451) tkr.
 • Jämförelsestörande poster belastade EBITA-resultat i koncernen med -1 968 (-812) tkr och moderbolaget med -1 968 (-2 333) tkr.
 • Resultat efter skatt uppgick i koncernen till -38 511 (-9 576) tkr och i moderbolaget till -66 333 (-9 172) tkr.
 • Resultat per genomsnittligt antal aktier uppgick i koncernen till -1,46 (-0,02) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick i koncernen till -7 455 (-7 318) tkr.

Väsentliga händelser under januari-september

 • Bonzun tillfördes cirka 14,1 mkr före emissionskostnader i en företrädesemission i januari 2022.
 • Bonzun godkändes av Försäkringskassan den 24 mars som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd vilket möjliggör för Bonzun Evolves kunder att ansöka om bidrag för 50 procent av kostnaden för Bonzuns tjänster.
 • Steg 2 av piloten med Trygghetsrådet påbörjades i första kvartalet 2022, bestående av att ett 50-tal personer i omställning genomförde Evolve-programmet. Piloten, som inleddes under hösten 2021, ansågs lyckad och Trygghetsrådets ledningsgrupp rekommenderades att erbjuda Bonzun Evolve till fler personer i omställning.
 • I maj lanseras en mobilanpassad version av iKBT- programmet Bonzun Evolve. Mobilanpassningen är en viktig förutsättning för Bonzuns mål om uppskalning av Evolve. Mobilanpassningen öppnar upp för fler företag då andelen företag med personal som har mobilen som sitt främsta arbetsverktyg ökar.
 • Befintliga kunder som erbjuder iKBT-programmet Bonzun evolve till sina medarbetare såsom exempelvis Handelshögskolan i Helsingfors (Hanken), IVL och Loomis utökade antalet programlicenser.
 • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) valde i slutet av andra kvartalet att utöka samarbetet med Bonzun och köpte 450 nya licenser av Bonzuns iKBT-tjänst Evolve.
 • Bonzun valdes ut som ett förebildsföretag att presentera lösningar inom digital hälsa för de utmaningar vården möter i glesbygdsområden för Världshälsoorganisationen (World Health Organization).
 • Bonzun inledde i maj ett samarbete med ett världens främsta nätverk inom fertilitet, Fertility Help Hub, med stor närvaro i Storbritannien och USA.
 • Nya funktioner för att främja mental hälsa hos IVF-patienter lanseras i Bonzun IVF och möjliggör ytterligare en intäktsström genom engångsbetalningar i appen.
 • Lansering av tre nya språk i IVF-appen för att öka räckvidd; tyska, spanska och portugisiska introducerades (utöver de tidigare lanserade språken; engelska, svenska och kinesiska).
 • I juni inleddes förändringar i en övergripande marknads- och försäljningsstrategi för Bonzun IVF appen och i juli genomfördes de sista och stora förändringarna med flytt av applikationens betalväggar. Detta resulterade i en ökning av antalet prenumeranter med +39 procent under Q3 (total ökning +88 procent sen 1 juni) och intäktsnivån steg till samma värden som innan förändringsarbetet inleddes trots en sänkning av prenumerationskostnaden med -70 procent.
 • Intresset för Bonzun Evolve ökar efter sommaren och nya kunder såsom fastighetsbyråer och fotbollsklubbar köper in programmet till sina medarbetare.

Väsentliga händelser under oktober - december 2022

 • Bonzun ingår ett samarbetsavtal med Wordapp B.V., bolaget bakom webbsidan hairtransplantation.com. Samarbetet innefattar bland annat utveckling av ett patientstöd för hårtransplantationer med marknadsföring mot den kinesiska marknaden samt i en förlängning även marknadsföring av Bonzun IVF appen. Bonzun erhåller 750 tkr i kontant förskott, samt motsvarande 2 mkr som är avsett för marknadsföring av IVF-appen i Wordapps kanaler. Vidare åtar sig Wordapp, att när appen är färdigställd, erlägga upp till 1 mkr i provision under 2023 för hårtransplantationsappen och upp till 8,25 mkr årligen i provision för IVF appen.
 • Trygghetsrådet och Bonzun AB skriver ett ramavtal i slutet av december som innebär att iKBT programmet Evolve erbjuds till personer i omställning samt även till Trygghetsrådets egna personal.
 • Styrelsen för Bonzun AB beslutar i december att kalla till en extra bolagsstämma den 10 januari 2023 för att besluta om en emission av högst 60 389 355 units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2, med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Väsentliga händelser efter årets utgång

 • Bonzun ingår samarbeten med Essunga kommun och Jokkmokks kommun för Bonzun Evolve.
 • Bonzun vinner anbud för ett EU-finansierat projekt i Landskrona där personal i 9 företag får tillgång till tjänsten Bonzun Evolve.
 • Extra bolagsstämma genomförs den 10 januari med enhälligt beslut om ändring av bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet och genomförande av en företrädesemission samt en riktad emission av units. Teckningsperioden inleddes den 20 januari 2023 och pågick till och med den 3 februari 2023 och handelsperioden vad avser uniträtter inleddes den 20 januari 2023 och pågick till och med den 31 januari 2023.
 • Bonzun tillförs cirka 11,6 MSEK likvid genom företrädesemissionen före avdrag för emissionskostnader och kvittningar. Bonzuns vd Bonnie Roupé, genom Bonz Unlimited AB, tecknade 5 564 010 units, motsvarande sammanlagt ca 1,691 MSEK

 

VD ord

Bonnie Roupé, vd på Bonzun, ger sin syn på företagets och marknadens utveckling 2022
2022 kommer att skrivas in i historieböckerna som ett turbulent år med krig i Europa, tvåsiffrig inflation och stor osäkerhet i omvärlden. 2022 var också Bonzuns första helår på börsen, efter att vi blev noterade på Nasdaq First North Growth Market i oktober 2021, och jag kan bara konstatera att det var ett intensivt år som krävde hög grad av anpassningsförmåga till de förändrade marknadsförutsättningarna.

Under Q1 och Q2 fokuserade vi på förstärkt skalbarhet med kontinuerliga förbättringar i Evolve-tjänsten och försäljningsprocessen, samt översättning till fler språk för Bonzun IVF som nu finns tillgänglig på sex språk, vilket var ett uttalat mål för 2022 som vi är stolta över att rott i hamn. Vår IVF-tjänst används nu av patienter i hela världen.

Arbetet med att etablera en marknad för Bonzun Evolve, vår digitala KBT-tjänst som minskar stress och oro, intensifierades med ökat fokus på företag och organisationer som vill arbeta systematiskt och förebyggande mot långvarig stress hos personalen. Evolve säljs både direkt och via terapeuter och coacher, vilket gör att bolaget har möjlighet att snabbt skala upp verksamheten nu när Bonzun blivit godkänd av Försäkringskassan att genomföra stressrehabilitering. Evolves bevisade effekt att förebygga stress gör att vi ser en stor potential att sälja till företag som erbjuder Evolve till sin personal. Genom att göra stressmätning före och efter som ett pilotprojekt på en mindre avdelning och då påvisa effekten kan tjänsten sedan implementeras i större skala.

I slutet av året fick bolaget ett kommersiellt genombrott. Efter två lyckade piloter på Trygghetsrådet så tecknade vi i december ett ramavtal som innefattar både Trygghetsrådets egna anställda och deras klienter. Det här är ett viktigt avtal och vi är väldigt glada över förtroendet från Trygghetsrådet som ger oss möjlighet att förbättra hälsan bland personer i omställning. Att plötsligt bli arbetslös är en situation där man ofta upplever hög stress och osäkerhet. Idag är omkring 35 000 företag och ca 1,1 miljoner tjänstemän anslutna till Trygghetsrådet. Omfattningen av ramavtalet beror på hur många individer som söker stöd i sin omställningsprocess hos Trygghetsrådet.

Under 2023 förväntas ekonomin försvagas och inflödet av personer i behov av stöd hamna på ungefär 2020 års nivå, då ca 23 000 tjänstemän sökte stöd hos Trygghetsrådet. Jag är övertygad om att Bonzun har goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling med det här avtalet som grund.

Styrelsen beslutade att genomföra en nyemission under Q1 2023 för att stärka bolagets finansiella ställning och möjliggöra satsningar på försäljningssidan. Ett viktigt strategiskt val för oss är att arbeta med Sveriges kommuner och jag hoppas vi ska kunna skriva avtal med ett antal svenska kommuner under 2023.

Tillväxt är Bonzuns fokus och vi har tidigare meddelat att vi siktar vi på att växa även genom förvärv. Under 2022 analyserade vi marknaden för att identifiera uppköpskandidater som har potential att komplettera eller stärka vår befintliga verksamhet både vad gäller tjänster och organisation. Vi kommer att förstärka ledningsgruppen då Bonzun nu tar ett kliv in i nästa fas, uppskalning, och fortsätta att analysera potentiella förvärvsmöjligheter. Vi planerar att genomföra ett eller flera förvärv under året om förutsättningarna är rätt.

På flera sätt har förändringarna i omvärlden inneburit utmaningar för oss, men på många sätt även möjligheter. Framför allt kan vi se att tjänster som förebygger stress nu får en skjuts då många företag och myndigheter upplever ökad stress hos sin personal pga. turbulenta tider. Vårt mål är att Evolve ska vara en självklarhet att erbjuda alla medarbetare som mår dåligt av stress.

Bonnie Roupé, verkställande direktör

Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bland annat på bolagets hemsida bonzun.com och investor.bonzun.com/finansiella-rapporter/.

OM MAR:
Denna information är sådan information som Bonzun AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den [24 februari 2023 kl. 18:40].

För ytterligare information:
Bonnie Roupé, VD
Tel: 08-611 51 00
E-post: [email protected]

Om Bonzun

Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett lättförståeligt sätt till allmänheten genom smarta digitala verktyg. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. Nästa produkt att lanseras var Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling. En viktig del av Bonzun idag är det interaktiva digitala programmet Evolve som säljs till företag och organisationer i hela Sverige. Evolve bygger självledarskap och lär ut strategier för att hantera stress, programmet är utvecklat av forskare & psykologer på Karolinska Institutet med syftet att bibehålla en god arbetsmiljö och välmående medarbetare.

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49