REGMAR

Bokslutskommuniké januari - december 2019

Andra halvåret 1 juli-31 december

· Nettoomsättningen uppgick till 849 (215) tkr

· Rörelseresultatet förbättrades till -5 309 (-5 577) tkr

· Resultat efter skatt uppgick till -5 563 (-5 722) tkr

· Resultat per genomsnittligt antal aktie uppgick till -0,02 (-0,03) kr

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 845 (-6 958) tkr

Helåret 1 januari-31 december

· Nettoomsättningen uppgick till 1 319 (1 088) tkr

· Rörelseresultatet minskade till -11 928 (-11 072) tkr

· Resultat efter skatt uppgick till -12 433 (-11 569) tkr

· Resultat per genomsnittligt antal aktie uppgick till -0,04 (-0,09) kr

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 823 (-22 168) tkr

· Soliditet uppgick vid periodens utgång till 9,4 (71,4) procent

· Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 170 (1 230) tkr

· Genomsnittligt antal anställda 3 (4)

För ytterligare information kontakta:

Maria Kullman, VD, 070-450 88 98, [email protected]

Kontaktinformation Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
Tel: 08-684 211 00
E-post: [email protected]

Informationen i denna rapport är sådan som Papilly AB (publ), 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2020 klockan 08:45 CET. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsid http://investor.papilly.com/finansiella-rapporter/

Papilly har som affärsidé att utveckla och tillhandahålla forskningsbaserade helhetslösningar, som hjälper arbetsgivare och privatpersoner att effektivt förebygga och minska stressrelaterad psykisk ohälsa. Bolagets mission är att med stöd i forskning utveckla och tillhandahålla tjänster och digitala program, för att hjälpa människor att nå ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Utvecklingen av tjänsterna sker i samverkan med ledande forskare från Karolinska Institutet. Genom effektiva metoder och lättillgängliga digitala program ska Papilly skapa bestående förändring som ger ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North Growth Market.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49