REGMAR

Bokslutskommuniké för januari - september 2023 (9 mån)

Bonzun AB (publ) - listat på Nasdaq First North Growth Market - släpper härmed bokslutskommuniké avseende januari till september 2023. På en extra bolagsstämma som hölls den 17 augusti 2023 fattades beslut om omläggning av Bolagets räkenskapsår till  oktober -   september och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen.

Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida bonzun.com och investor.bonzun.com/finansiella-rapporter/

Juli - september i sammandrag 2023

Nettoomsättningen uppgick i koncernen till 2 844 tkr (232 tkr) och i moderbolaget till 2 810 tkr

(195 tkr).

 EBIT-resultat uppgick i koncernen till -7 268 tkr (-2 886 tkr) och i moderbolaget till -5 876 tkr

 (-1 151 tkr).

 Jämförelsestörande poster belastade EBITA-resultatet i koncernen med -1 951 tkr (0 tkr) och i moderbolaget med -1 951 tkr (0 tkr).

 Resultat före skatt i koncernen uppgick till 19 505 tkr (-3 089 tkr) och i moderbolaget till 20 939 tkr

 (-1 288 tkr).

 Januari - september i sammandrag (9 mån) 2023 

Nettoomsättningen uppgick i koncernen till 3 963 tkr (653 tkr) och i moderbolaget till 3 868 tkr (816 tkr).

 EBIT-resultat uppgick i koncernen till -15 144 tkr (-12 009 tkr) och i moderbolaget till

 -10 129 tkr (-6 914 tkr).

 Jämförelsestörande poster belastade EBITA-resultatet i koncernen med -3 335 tkr (-1 968 tkr) och i moderbolaget med -3 335 tkr (1 968 tkr).

 Resultat före skatt i koncernen uppgick till 7 810 tkr (-13 535 tkr) och i moderbolaget till 12 895 tkr

 (-8 220 tkr).

 Resultat per aktie uppgick till 0,06 SEK (-1,46 SEK) i koncernen och i moderbolaget 0,10 SEK (-2,71).

 Väsentliga händelser efter periodens utgång Inga väsentliga händelser har ägt rum.

 Finansiering

Bolaget har fortsatt att under tredje kvartalet arbeta vidare med att implementera en plan för att säkerställa verksamhetens finansiering fram till ett positivt kassaflöde.

Inom dotterbolaget Bonzun Health Information har arbetet fortsatt med att utveckla den programvara som sålts till det holländska bolaget IdealofMeD / Wordapp BV. Applikationen är nu färdigutvecklad och har börjat generera försäljningsprovisioner om än i liten skala.

I samband med inkråmsöverlåtelsen till Bonzun Evolve AB överfördes låne- och ränteskulder om 3 689 tkr.

För att stärka bolagets likviditet ytterligare har bolaget tagit upp ett brygglån på 2 000 tkr varav 1 000 tkr utbetalades i oktober 2023 och resterande 1 000 tkr kommer att utbetalas senast 30 november 2023. Utöver detta har bolaget erhållit ett lån på 100 tkr i september 2023.

Bonzun redovisade per den 30 september ett eget kapital i koncernen om 39 80 tkr och i moderbolaget 43 724 tkr.

VD har ordet 2023

Ränteuppgången som inleddes under våren 2022 har medfört utmaningar då marknadens värdering av tillväxtbolag som Bonzun sänkts. Bonzun lyckades genomföra en nyemission i början av året, men kostnaderna i form av garantiåtaganden och arvoden till rådgivare medförde att Bonzuns långsiktiga finansieringsbehov inte löstes. Styrelsen konstaterade samtidigt att de värden som finns i bolaget form av teknikplattformar, kundavtal, varumärken, börsplats mm. inte får gå till spillo och inledde ett arbete för att realisera dessa värden och därmed tillvarata aktieägarnas intressen.

Som en del i att realisera de aktieägarvärden som finns in Bonzun beslutade styrelsen under våren att sälja dotterbolaget Bonzun Evolve AB med sin förebyggande tjänst mot stress. Köpare blev Learning 2 Sleep AB, som har en konsolideringsstrategi där Learning 2 Sleep vill bredda och komplettera sitt utbud inom digitala hälsotjänster.

Köpeskillingen uppgick till 31 miljoner kronor, motsvarande ett belopp om 0,25 kronor per aktie i Bonzun och betalades med nyemitterade aktier i Learning 2 Sleep. Bonzun kommer att dela ut merparten vederlagsaktierna till sina aktieägare så fort det är praktiskt möjligt.

Parallellt med försäljningen av Bonzun Evolve AB implementerades under våren ett sparpaket som sänkte bolagets månatliga kostnader med cirka 500 tkr.

Arbetet med att etablera den digitala KBT-tjänsten Evolve mot stress och oro, har pågått under våren och flera pilotförsök startades inom kommunsektorn. Efter två lyckade piloter på Trygghetsrådet, som arbetar med omställningsstöd och kompetensutveckling, tecknades runt årsskiftet ett ramavtal som innefattar både Trygghetsrådets egna anställda och deras klienter. Drygt 35 000 företag med ca 1,1 miljoner tjänstemän är anslutna till Trygghetsrådet. Givet att Evolves försäljningsmodell stärks, finns det nu goda förutsättningar att tjänsten kan få en positiv utveckling hos Learning 2 Sleep, med det här avtalet som grund.

Bonzuns IVF-tjänst finns sedan några år tillgänglig på AppStore och Google Play. Tjänsten har 60 000 användare, främst i USA och UK. Tjänsten har under året förbättras kontinuerligt och finns nu tillgänglig på åtta språk. Även IVF-tjänsten är en uppskattad och unik tjänst, men för att få fullt genomslag i marknaden krävs mer resurser för marknadsföring.

Bonzuns börsplats med cirka 5000 aktieägare har ett betydande värde och styrelsen analyserar därför olika alternativ för att förvärva en ny verksamhet genom ett s.k. omvänt förvärv. Styrelsen upplever att det finns goda förutsättningar att hitta en ny intressant verksamhet som kan utvecklas och skapa värden för Bonzuns aktieägare. Min förhoppning är därför att 2024 ska bli ett bra år för Bonzuns aktieägare.

Håkan Johansson

För ytterligare information kontakta:

Håkan Johansson, tfVD
Tel: 070-478 31 49
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Bonzun AB (publ) är skyldig att offentliggöra enlig EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2023, klockan 14.00 CET.

Om Bonzun

Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé. Bonzun är en aktör inom digital hälsa som erbjuder innovativa lösningar inom reproduktiv och allmän hälsa. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. Nästa produkt att lanseras var Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling.

 För mer information, vänligen besökwww.bonzun.com

 Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: [email protected].


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49