Bokslutskommuniké 2018

Andra halvåret 1 juli-31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 215 (562) tkr.
 • Rörelseresultatet minskade till -5 568 (-9 020) tkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -5 713 (-9 690) tkr.
 • Resultat per genomsnittligt antal aktie uppgick till -0,03 (-0,67) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 719 (-7 209) tkr.

Helåret 1 januari-31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 088 (906) tkr.
 • Rörelseresultatet minskade till -11 064 (-19 237) tkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -11 561 (-20 567) tkr.
 • Resultat per genomsnittligt antal aktie uppgick till -0,09 (-1,67) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -22 168 (-15 368) tkr.
 • Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 71,5%. (neg).
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 1 230 (146) tkr.

Väsentliga händelser under perioden 1 juli-31 december

Den 23 augusti meddelar Peter Ekmark att han beslutat lämna sitt uppdrag som VD och Papilly anställer, med start den 1 september, Monica Werneman som VD. Monica var verksam i Papilly som försäljningschef och hon har mångårig erfarenhet från ledande roller i Poolia koncernen, bland annat som VD för Poolia Uppsala, distriktschef i Poolia Stockholm samt distriktschef Poolia Mellan/Norr.

Bolaget höll en extra bolagsstämma den 17 oktober där beslut fattades om nedskrivning av aktiekapitalet, nyemission utan företräde för befintliga aktieägare samt en emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner. På samma stämma avgick Carl-Viggo Östlund som ordförande och ledamot och Sverker Littorin övertog ordförandeskapet och docent Anders Tengstöm omvaldes. Styrelsens stärktes med tre nya ledamöter, Jacob Dalborg, Kajsa Räftegård samt Åsa Inde och bolaget bytte även revisor till Johan Kaiser på Re-Allians.

Den på stämman 17 oktober beslutade nyemissionen genomfördes med en teckningsgrad om 97 % och bolaget tillfördes ca 5,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionsbeloppet användes till slutreglering av bolagets kvarvarande konvertibelskuld som nu är reglerad samt för åtgärder avsedda att ytterligare främja ökade rörelseintäkter. Aktiekapitalet uppgår efter nyemissionen till 12 033 986,9 kronor fördelat på 240 679 738 aktier.

Den på stämman den 17 oktober beslutade emissionen av teckningsoptioner tecknades av samtliga som beretts möjlighet att delta. Bland annat tecknade bolagets VD Monica Werneman 5 000 000 av de emitterade 15 000 000 teckningsoptionerna.

Arbete med att renovera och rusta upp Kilafors Herrgård, i vilken bolagets behandlingshem för rehabilitering av personer med allvarliga stressproblem kommer bedrivas under namnet Papillykliniken, har inletts. Första gruppen patienter kommer tas emot i kvartal tre 2019. Projektledare för Papillykliniken är Jonas Pettersson och Madeleine Dahlström.

Väsentliga händelser efter perioden

Bolagets nya tekniska plattform för Antistressprogrammet är färdigställt och kan lanseras i marknaden och ersätta och fasa ut befintlig plattform.

Bolaget är redo att hålla de första antistresskurserna i Grupp med start i februari.

Bolaget har anställt Veronica Pettersson som ny försäljningschef. Veronica har mångårig erfarenhet av försäljning inom både B2B och B2C. Hon har bland annat varit försäljningschef på Oraslov Clinics/Happident, Account Manager på Poolia samt Sales Manager på Memira.

Bolaget har säkerställt kortsiktig finansiering för en period om minst 4 månader. Detta utan att vara beroende av ej klara men offererade kundavtal, vilket möjliggör att arbetet med långsiktig finansiering kan fortlöpa enligt plan och under ordnade former.

Kommande rapporter

April 2019 Årsredovisning

Augusti 2019 Delårsrapport januari-juni

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.papilly.com.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 21 februari 2019

Sverker Littorin
Styrelseordförande

Jacob Dalborg
Styrelseledamot

Åsa Inde
Styrelseledamot

Kajsa Räftegård
Styrelseledamot

Anders Tengström
Styrelseledamot

Monica Werneman
VD

För ytterligare information kontakta:
Monica Werneman, VD, 070-777 53 66, [email protected] 

Kontaktinformation Certified Adviser:
Eminova Fondkommission AB
Tel: 08-684 211 00
E-post: [email protected] 

Informationen i denna rapport är sådan som Papilly AB, 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2019 klockan 17:00 .

Papilly AB (publ)
Papillys interaktiva och banbrytandeprogram utvecklas i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49