Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2015

KONCERNEN*
1 juli- 31 december

  • Omsättning 61 Ksek (0 Ksek)
  • Rörelseresultat -3 860 Ksek (-2 250 Ksek)
  • Resultat före skatt -3 904 Ksek (-2 250 Ksek)
  • Resultat per genomsnittligt antal aktie -0,55 kr (-0,41kr)

KONCERNEN*
1 januari- 31 december

  • Omsättning 61 Ksek (0 Ksek)
  • Rörelseresultat -7 295 Ksek (-5 323 Ksek)
  • Resultat före skatt -7 322 Ksek (-5 326 Ksek)
  • Resultat per genomsnittligt antal aktie -1,03 kr (-0,97kr)
  • Soliditet 45 % (63 %)
  • Likvida medel 124 Ksek (1 126 Ksek)

Antal anställda under året uppgick till i medeltal 1 (1) personer.

*Koncernen består av moderbolaget Papilly AB (publ), org nr. 556884-9920 och dotterbolaget Stressklubben AB, org nr. 556884-9912. Koncernerns balans- och resultaträkningar motsvaras nästan uteslutande av moderbolagets balans- och resultaträkningar varför endast koncernens nyckeltal presenteras ovan. För detaljer hänvisas till bifogade räkningar i denna bokslutskommuniké.

Väsentliga händelser under perioden
-Under oktober 2015 lanserades Stressprogrammet, vilket är det första programmet i en serie av program inom Papilly. Programmet är utformat och designat för att vara enkelt och tilltalande att genomföra både för privatanvändare och som ett verktyg för arbetsgivare att erbjuda sina anställda.

- En extern förvaltningsgranskning av Papillys tekniska plattform visar att plattformen som Stressprogrammet bygger på är robust, flexibel och skalbar. Detta innebär att färdigställandet av de kommande programmen kan ske inom en förutsägbar kostnadsram.

- Försäljnings- och marknadsföringsprocessen mot företagskunder har inletts och kunderna har givit positiv feedback. Företagen anser att programmet kan vara ett effektivt verktyg att hjälpa de anställda att hantera stress bättre.

- Papilly har inlett samarbetsavtal med 10TON Rekrytering AB. Samarbetet innebär att 10TON aktivt marknadsför och säljer Papillys stressprogram till kunder och företag i sitt nätverk.

- Erik Lissner, VD förvärvade 140 000 aktier i bolaget och tillhör därmed en av de 15 största ägarna.

- QV Invest AB lämnade under 2015 ett konvertibelt lån till bolaget om högst 10 mkr genom riktad emission av högst 10 konvertibler. I november 2015 utnyttjade QV Invest sin konverteringsrätt och konverterade 7 mkr till aktier i Papilly, Konverteringen genomfördes till kursen 6,75 kronor per aktie i enlighet med villkoren i avtalet. Antalet aktier ökade med 1 037 037 och aktiekapitalet ökade med 129 629,63 kronor.

- QV Invest AB beviljades anstånd med betalning av 2,5 mkr som låg inom ramen för villkoren i ovan nämnda konvertibellån.

Väsentliga händelser efter perioden
- Efter periodens slut erhöll Papilly 2,5 mkr från QV Invest AB och därmed har QV Invest AB fullföljt sitt åtagande inom ramen för det konvertibla skuldebrevsprogrammet om 10 mkr. Merparten av inbetalningen om 2,5 mkr har använts för att reglera leverantörsskulder.

- Bolagsstämman den 17 februari 2016 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra emission av ett konvertibelt förlagslån med företrädesrätt för befintliga aktieägare om maximalt 12,2 mkr. Syftet med emissionen är att säkerställa kapital för intensifierad expansion och snabbare vidareutveckling av de digitala självhjälps-programmen, vilka kommer att byggas på Papillys redan utvecklade tekniska plattform.

Kommande rapporttillfällen
Årsredovisning i april 2016
Delårsrapport 23 augusti 2016

Årsstämma och utdelning
Årsstämma hålls den 12 maj 2016. Information om lokal lämnas i samband med kallelsen till årsstämman. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.papilly.se senaste två veckor före årsstämman. Styrelsen föreslår att ingen utdelning för år 2015 utgår.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm, den 18 februari 2016

Anders Struksnes
ordförande

Erik Lissner
VD

Christer Köhler
ledamot 

Michaela Murray
ledamot

Ulf Söderberg
ledamot

Anders Tengström
ledamot

Anders Uddén
ledamot

För ytterligare information kontakta:
Erik Lissner, VD, 070-657 00 42.

Om Papilly
Papilly AB (publ) Papilly är ett innovationsdrivet hälsoföretag som i samarbete med ledande forskare och experter från Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet utvecklar digitala tjänster som förebygger psykisk ohälsa. Bolagets vision är att genom vetenskapligt utprövade och lättillgängliga program minska stressrelaterad ohälsa på och utanför arbetet och därigenom förbättra människors välmående och livskvalitet.

Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North.Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Papilly AB (publ)
Organisationsnummer: 556884-9920

Adress: Nybrogatan 59, 114 40 Stockholm

Hemsida: www.papilly.se
E-post: [email protected]


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49