Papillys årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida

Kommentar från vd för perioden efter räkenskapsårets slut.

Som tidigare kommunicerats har vi efter årsskiftet genomfört en fulltecknad nyemission om 7,9 Mkr efter emissionskostnader för att möjliggöra en kraftig expansion av säljorganisationen. Eftersom marknadsintresset för vår tjänst visat sig vara stort anställdes i februari sex välmeriterade säljare som tillsammans med Papillys säljdirektör nu är i full gång. Efter genomförd utbildning och introduktion har säljarna nu fler än 260 möten inbokade med VD/företagsledning på främst medelstora bolag (företag av den storleken bedöms ha en något kortare beslutsprocess). I skrivande stund har ca 170 möten genomförts, samtliga kvarstående företag genomförs under april och maj. Säljarna har tagit sina första viktiga genombrottsordrar. Försäljningsinsatserna har hittills resulterat i försäljning eller konkret offert till cirka 20 procent av de besökta företagen. 10 procent av de vi träffar tackar nej till att gå vidare idag, övriga 70 procent av företagen är med i säljprocessen. Vi gör en försiktig bedömning att vi når positivt avslut hos ca 25 procent av de företag vi träffar. En utmaning är att ledtiderna från första möte till beslut och implementering är något längre än förväntat. Ledtiderna kommer troligen förkortas när marknaden blir mer bekant med vår tjänst som idag inte har en etablerad produktkategori vi kan jämföras med.

Jag är övertygad om att Papillys tjänster kommer att bli en vändpunkt. Vårt program kommer göra stor skillnad på landets arbetsplatser och för människors hälsa och välmående.

Styrelsen hänvisar till förvaltningsberättelsen i årsredovisningen där bolagets behov av eventuell framtida finansiering beskrivs samt revisorernas kommentarer enligt nedan.

Revisionsberättelsen avviker från standardformuleringen med nedanstående upplysning

"Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen, väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, som beskriver bolagets behov av eventuell ytterligare framtida finansiering. Om inte ytterligare finansiering kan erhållas finns det faktorer som kan leda till osäkerhet om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Dessa förhållanden tyder på att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten"

Årsredovisningen bifogas.

2017-04-24

För ytterligare information:
Gerhard Larsson, ordförande
Tel: 070-517 17 18
E-post: [email protected]

Erik Lissner, VD 
Tel: 070-657 00 42 
E-post: [email protected]

Om Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program utvecklas i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet.

Informationen i denna rapport är sådan som Papilly AB, 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers- marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2017 klockan 16:03 CEST. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49