Om Bonzun

Bonzun AB

Bransch Teknik

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Bonzun har i samarbete med världsledande forskare utvecklat banbrytande tjänster som förbättrar livet för individer.

Följande utmärker Bonzuns erbjudande:

 1. Tjänsterna löser stora globala problem
 2. Tjänsterna är skalbara över flera länder och världsdelar
 3. Tjänsterna finns tillgängliga på flera språk
 4. Programmen är delvis uppbyggda enligt "gamification" från spelvärlden vilket gör dem attraktiva och tillfredsställande att använda.
 5. Genomtänkt design och funktion gör programmen användarvänliga.
 6. Bonzuns program är ett resultat från samarbete mellan ledande forskare inom respektive ämnesområde.
 7. Tjänsterna utgår från individens behov även om de löser problem även för kliniker eller arbetsgivare
 8. Tjänsterna är evidensbaserade
Besöksadress Grev Turegatan 30
Postadress Stockholm
Webbplats www.bonzun.com

Styrelse & Ledning

Ledning

Bonnie Roupé VD
Kerstin Laye CFO
Håkan Johansson Arbetande styrelseordförande

Styrelse

Håkan Johansson Ledamot och styrelseordförande
Jacob Dalborg Styrelseledamot
Josefine Bin Jung Styrelseledamot

BOLAGSORDNING

Org nr 556884-9920

§1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Bonzun AB (publ). Bolaget är publikt.

§2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms Iän, Stockholms kommun.

§3 Verksamhet
Bolaget ska skapa, utveckla och driva digitala interaktionsplattformar med fokus på hälsa och sjukvård samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet utgörs lägst av 14 550 000 kronor och högst av 58 200 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 97 000 000 stycken och högst 388 000 000 stycken.

§5 Styrelsen
Styrelsen ska bestå av 3-10 ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill nästa årsstämma.§

§6 Revisorer
Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§7 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§8 Deltagande i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§9 Ärenden på bolagsstämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av en eller två justeringspersoner;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisions-berättelse;
 7. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultatrakning och koncernbalansräkning,
  b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer;
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§10
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§11
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

______________________

Antagen på extra bolagsstämma den 10 januari 2023

Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Bonnie Roupé IR-kontakt [email protected] 073-414 91 49