Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) har tecknat ytterligare aktier i Aino Health AB (publ)

Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) har tecknat aktier i Aino Health AB (publ)
och utlöser därmed budplikt.

Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ), org.nr 559268-0663 ("Norberg & Partner") har
idag genom kvittning tecknat och tilldelats 30 428 417 aktier i Aino Health AB (publ), org.nr 559063-
5073 ("Aino Health") till ett pris om 0,30 kronor per aktie. Efter förvärvet äger Norberg & Partner
mer än 30 procent av aktierna och rösterna i Aino Health. Norberg & Partner äger efter förvärvet
43 071 863 aktier i Aino Health.

Genom förvärvet utlöses budplikt, vilket innebär att Norberg & Partner är skyldigt att offentliggöra
ett budpliktsbud avseende resterande aktier i Aino Health inom fyra veckor från förvärvet,
alternativt avyttra så många aktier så att aktieinnehavet representerar mindre än tre tiondelar av
röstetalet för samtliga aktier i Aino Health.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jerry Rodin, 073-5041712, [email protected]

Detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 1 september 2023 klockan 17.00.

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om förvärv av aktier. Den som passerar
budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i ett bolag med aktier upptagna till handel på en
handelsplattformar måste, i enlighet med III.1 i Takeover-regler för vissa handelsplattformar
utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning från den 1 januari 2021 ("Takeover-reglerna"),
offentliggöra att budpliktsgränsen passerats. Detta pressmeddelande utgör ett sådant
offentliggörande.

www.norbergpartner.se 


Om Norberg & Partner

Prenumerera

Få löpande information från Norberg & Partner via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat