REG

Teckningskursen för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 i MTI Investment SE har fastställts till 1,14 SEK och nyttjandeperioden inleds den 10 maj 2024

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

MTI Investment SE ("MTI Investment" eller "Bolaget") slutförde en företrädesemission av units på Nasdaq First North Growth Market i december 2023. Varje unit bestod av fem (5) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO2. Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO2 har fastställts till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden, vilken löpte från och med den 23 april 2024 till och med den 7 maj 2024, dock högst 3,00 SEK och lägst kvotvärdet för Bolagets aktier. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 1,63 SEK och således har teckningskursen fastställts till 1,14 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO2 löper under perioden från och med den 10 maj 2024 till och med den 24 maj 2024.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 3,6 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt nyttjar sina teckningsoptioner av serie TO2 för teckning av aktier senast den 24 maj 2024, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 21 maj 2024. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan om nyttjande tidigare än den 24 maj 2024.

 

Sammanfattade villkor för teckningsoptioner av serie TO2:

Nyttjandeperiod: 10 maj 2024 - 24 maj 2024.

Emissionsvolym: 3 149 880 teckningsoptioner av serie TO2 berättigar till teckning av 3 149 880 aktier. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 3,6 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 1,14 SEK per aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2: 21 maj 2024.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med 62 997,60 EUR, från 236 415,56 EUR till 299 413,16 EUR. Antalet aktier i Bolaget ökar vid fullt nyttjande med 3 149 880 aktier, från 11 820 778 aktier till 14 970 658 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 21 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Vänligen notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 24 maj 2024, alternativt avyttras senast den 21 maj 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktivt nyttjande av teckningsoptionerna för teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner. 

 

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

 

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

 

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.mti-investment.com och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

 

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Qap Legal Advisors AB är legala rådgivare till MTI Investment i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2.

 

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5050 1595
E-post: [email protected]

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pontus Engström, VD, MTI Investment SE
Tel: +46 70 716 55 38
E-post: [email protected]

Om MTI Investment SE
MTI verkar i gränslandet mellan riskkapital och impact investing. Målet är att bli ett ledande investmentbolag verksamma på en av de främsta tillväxtmarknaderna i världen, Östafrika. Med ett diversifierat team med rötter i både Norden och Östafrika, har vi skapat en unik position med kapital och kunskap från Norden och ett starkt nätverk och förtroendekapital från lokala entreprenörer i Afrika. Grundat i den nordiska finansindustrin, stöttade av kapitalstarka och erfarna investerare samt stiftelser ägda av industrifamiljer, bidrar MTI Investment med kraftiga konkurrensfördelar till portföljbolagen, hållbar omställning i regionen samt hög avkastning till våra investerare.

MTI Investments aktie (MTI) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Läs mer på: www.mti-investment.com


Om MTI Investment

MTI Investment SE is a Nordic investment and venture building company, founded in 2014 by a team with extensive experience from emerging markets with the aim of investing in East African small and medium-sized enterprises ("SME") with high value-adding potential. The Company is active in the expansive East African market, and by being a long-term and active owner, MTI Investment helps its portfolio companies grow faster and become more profitable. The Company invests primarily in innovative and scalable companies that have the potential for a significant positive impact on society.

Webbplats
www.mti-investment.com

Prenumerera

Få löpande information från MTI Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MTI ISIN-kod SE0017105539 Certified Adviser Mangold Fondkommission