REGMAR

Styrelsen i MTI Investment SE offentliggör idag sin avsikt att noteras på Nasdaq First North Growth Market och genomföra nyemission i anslutning till noteringen

Styrelsen i MTI Investment SE ("MTI Investment" eller "Bolaget") offentliggör idag bolagsbeskrivning, villkor och anvisningar samt sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). I anslutning till noteringen genomför Bolaget en unitemission om 22,1 MSEK före emissionskostnader, där varje unit består av tre aktier och två vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 ("Erbjudandet"). För att täcka en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har MTI Investment åtagit sig att erbjuda upp till 82 500 ytterligare units, motsvarande 15 procent av det totala antalet units i Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen"). För det fall Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer MTI Investment att tillföras ytterligare cirka 3,3 MSEK.

Handelsbanken Fonder (Emerging Markets), Stiftelsen H&M Foundation har tillsammans med styrelseledamöter, VD, befintliga aktieägare och externa investerare åtagit sig att enligt vissa villkor förvärva units i Erbjudandet för sammanlagt cirka 17,7 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av antalet units i Erbjudandet.

Fullständiga villkor för Erbjudandet finns tillgängligt i bolagsbeskrivningen samt i de villkor och anvisningar som idag offentliggjorts och finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.mti-investment.com.

Nasdaq Stockholm AB har godkänt MTI Investments ansökan om upptagande till handel av aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North under förutsättning att Bolaget uppfyller sedvanliga villkor i Nasdaq First Norths regelverk, såsom spridningskrav senast vid den första handelsdagen som beräknas infalla den 21 december 2021.

MTI Investment är ett nordiskt investmentbolag med visionen att vara långsiktiga och aktiva aktieägare i små och medelstora företag i det expansiva Tanzania. Bolaget grundades 2014 av professor Trond Randøy, PhD Pontus Engström och PhD Neema Mori.

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet innefattar en nyemission av högst 550 000 units, vardera bestående av tre aktier och två vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1, vilka kommer att riktas till institutionella investerare och allmänheten i Sverige. Erbjudandet motsvarar, före utnyttjande av teckningsoptionerna, en total emissionslikvid om 22,1 MSEK före emissionskostnader.
  • För att täcka en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har MTI Investment åtagit sig att erbjuda upp till 82 500 ytterligare units, motsvarande 15 procent av det totala antalet units i Erbjudandet. För det fall Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer MTI Investment att tillföras ytterligare cirka 3,3 MSEK.
  • Teckningskursen i Erbjudandet är 40,20 SEK per unit, vilket motsvarar 13,40 SEK per aktie då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Detta motsvarar en pre-money-värdering av Bolaget om cirka 50,0 MSEK. Teckningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 29 november till och med den 13 december 2021.
  • Teckningsåtaganden om 17,7 MSEK, motsvarande 80 procent av Erbjudandet, har lämnats från Handelsbanken Fonder (Emerging Markets), Stiftelsen H&M Foundation, Bolagets styrelseledamöter, VD, befintliga aktieägare samt Mangold Fondkommission och ett antal externa investerare.
  • En teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en ny aktie i MTI Investment till en rörlig teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med den 10 februari 2023 till och med den 23 februari 2023, dock lägst kvotvärdet per aktie och högst 20,10 SEK per aktie. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska ske under perioden från och med den 27 februari 2023 till och med den 10 mars 2023. Detta innebär att Bolaget kan komma att erhålla ytterligare maximalt 22,1 MSEK före emissionskostnader vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1. För det fall teckningsoptionerna i Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer MTI Investment att tillföras upp till ytterligare 3,3 MSEK. Teckningsoptioner av serie TO1 avses att tas upp till handel på Nasdaq First North, förutsatt godkänd ansökan.

Bakgrund och motiv för Erbjudandet

Den planerade noteringen av MTI Investments aktier skapar möjligheter för fortsatt expansion av Bolaget och möjligheten för nya aktieägare att följa med på tillväxtresan. Bolaget ser stora investeringsmöjligheter i såväl nya bolag som i MTI Investments nuvarande portföljbolag och ser därför tillfället att bli publikt som ett sätt att erhålla det kapital portföljbolagen behöver.

Nettolikviden, om cirka 19,6 MSEK efter emissionskostnaderna, från Erbjudandet och nettolikviden om 20,9 MSEK från teckningsoptionerna är avsedd att finansiera nedanstående aktiviteter i prioritetsordning:

  • Investeringar i befintliga portföljbolag.
  • Investeringar i nya bolag i Östafrika.
  • Rörelsekapital.

VD, Pontus Engström kommenterar

"MTI är resultatet av sju års arbete med att etablera ett växande investmentbolag i Tanzania, en av världens snabbast växande regioner. Med fyra grenar inom områdena hälsosam kosmetik, nyttiga mejeriprodukter, hem och konstruktion, samt avfallshantering har vi etablerat den lokala infrastruktur och kontakter som ger oss en god bas för framtida tillväxt. I denna marknad är det stor brist på riskkapital, och här arbetar vi utifrån en egenutvecklad modell med stort fokus på utveckling och stöd av de befintliga innehaven, möjligheter kopplade till dessa och nätverksbyggande. I en region som denna är kontakter och tillit ett viktigt komplement till avtal, och genom våra investeringar har vi ett mycket nära samarbete med lokala entreprenörer.

Jag brukar säga att när Sverige var som fattigast under 1800-talet, så var inte bistånd eller mikrofinans sättet som fick Sverige på fötter som en stark industrination. Den framgångsrika utveckling som skedde var mångt och mycket ett resultat av två saker, bättre utbildning och urbaniseringen. Detta skapade förutsättningar för stora företag att lättare kunna rekrytera nödvändig arbetskraft. I denna resa har investmentbolagen haft en möjlighet att jobba långsiktigt, samt också bidragit till synergier och kunskapsöverföring mellan bolagen. Precis detta är vad som också sker i Tanzania och Östafrika just nu. Vår ambition är att MTI Investment genom aktivt ägande ska kunna växa stabilt och bidra till ett starkt entreprenöriellt ekosystem i Östafrika, där vi som långsiktiga aktieägare kan se ett starkt värdeskapande."

Preliminär tidplan

Teckningsperiod: 29 november - 13 december 2021.

Offentliggörande av utfall: 15 december 2021.

Likviddag: 17 december 2021.

Första dag för handel i Bolagets aktie: 21 december 2021.

Anmälan

Anmälan om önskan att teckna units i Erbjudandet ska ske genom:

  • Elektronisk teckning med Bank-ID på Mangold Fondkommissions hemsida, www.mangold.se
  • Anmälningssedel som under teckningsperioden finns tillgänglig på MTI Investments hemsida, www.mti-investment.com samt på Mangold Fondkommissions hemsida www.mangold.se

Stabiliseringsåtgärder

I samband med Erbjudandet kommer Mangold Fondkommission AB att fungera som stabiliseringsmanager och kan genomföra transaktioner för att hålla marknadspriset för aktierna på en nivå över den som annars skulle kunna råda på den öppna marknaden. Teckningsoptionerna kommer dock inte i något fall att bli föremål för några stabiliseringsåtgärder. Sådana stabiliseringstransaktioner kan genomföras på Nasdaq First North, på OTC-marknaden eller på annat sätt, när som helst under perioden som börjar första dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North och slutar senast 30 kalenderdagar därefter.

Stabiliseringsmanagern har ingen skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det som anges i Erbjudandet.

Stabiliseringsmanagern kan komma att utnyttja Övertilldelningsoptionen och övertilldela aktier i syfte att underlätta genomförande av stabiliseringstransaktioner. Stabiliseringstransaktionerna, om påbörjade, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning och kommer oavsett att avslutas senast vid slutet av den tidigare nämnda 30-dagarsperioden. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner utförts ska stabiliseringsmanagern offentliggöra att stabiliseringstransaktioner genomförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052. Inom en vecka efter slutet av stabiliseringsperioden kommer stabiliseringsmanagern att offentliggöra huruvida stabilisering utfördes eller inte, det datum då stabilisering inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes, samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes, att offentliggöra huruvida stabilisering utfördes eller inte, det datum då stabilisering inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes, samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes.

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information

Pontus Engström, VD, MTI Investment SE

[email protected]

+46 70 716 55 38

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på mejl: [email protected]

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 november 2021 kl 16:00 CET.

Om MTI Investment SE

MTI Investment SE är ett nordiskt investment- och bolagsbyggande företag som grundades 2014 av ett team med lång erfarenhet från tillväxtmarknader i syfte att investera i östafrikanska små och medelstora företag ("SMF") med hög värdeökningspotential. Bolaget är aktiva på den expansiva östafrikanska marknaden och genom att vara en långsiktig ägare och aktivt ägarskap hjälper MTI Investment dess portföljbolagen att växa snabbare och bli lönsammare. Bolaget investerar framför allt i innovativa och skalbara bolag som har potential till betydande positiv samhällspåverkan.

Viktig information Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och utvalda institutionella investerare sker endast genom villkor & anvisningar som Bolaget offentliggör. Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktar på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar", "planerar", "beräknar" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier och teckningsoptioner. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Kopior av detta pressmeddelande eller informationen häri får inte, helt eller delvis, direkt eller indirekt, distribueras eller sändas till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder. Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig vardepapperslagstiftning. I samband med erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i detta meddelande så kan av MTI Investment engagerade finansiella rådgivare komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av engagerade finansiella rådgivare i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.

Pontus Engström, VD, MTI Investment SE

[email protected]

+46 70 716 55 38

MTI Investment SE är ett nordiskt investment- och bolagsbyggande företag som grundades 2014 av ett team med lång erfarenhet från tillväxtmarknader i syfte att investera i östafrikanska små och medelstora företag ("SMF") med hög värdeökningspotential. Bolaget är aktiva på den expansiva östafrikanska marknaden och genom att vara en långsiktig ägare och aktivt ägarskap hjälper MTI Investment dess portföljbolagen att växa snabbare och bli lönsammare. Bolaget investerar framför allt i innovativa och skalbara bolag som har potential till betydande positiv samhällspåverkan.


Om MTI Investment

MTI Investment SE is a Nordic investment and venture building company, founded in 2014 by a team with extensive experience from emerging markets with the aim of investing in East African small and medium-sized enterprises ("SME") with high value-adding potential. The Company is active in the expansive East African market, and by being a long-term and active owner, MTI Investment helps its portfolio companies grow faster and become more profitable. The Company invests primarily in innovative and scalable companies that have the potential for a significant positive impact on society.

Webbplats
www.mti-investment.com

Prenumerera

Få löpande information från MTI Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MTI ISIN-kod SE0017105539 Certified Adviser Mangold Fondkommission