Styrelsen för MTI Investment föreslår ombildning från europabolag till publikt aktiebolag

Styrelsen för MTI Investment SE ("Bolaget" eller "MTI Investment") har idag, den 29 april 2024, beslutat om att till aktieägarna på förestående årsstämma i Bolaget lämna förslag till beslut om att ombilda Bolaget från nuvarande bolagsform europabolag (SE) till ett svenskt publikt aktiebolag och att inkomma med anmälan till Bolagsverket för registrering i enlighet med vad som följer av Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag. Styrelsens förslag till ombildning kommer efter registrering att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.

Förslaget till ombildning har till stor del upprättats och lämnats i syfte att kunna förenkla redovisningen i Bolaget genom att byta redovisningsvaluta från euro ("EUR"), som är obligatorisk redovisningsvaluta för svenska europabolag, till svenska kronor ("SEK"). Huvuddelen av Bolagets verksamhet bedrivs i Sverige med SEK och användningen av EUR som redovisningsvaluta medför därför en mer komplicerad redovisning än om SEK hade använts, samt att valutakurseffekter kan uppstå. Ett första steg för att genomföra bytet av redovisningsvaluta är att Bolaget ombildas från europabolag till ett svenskt publikt aktiebolag. Därefter måste Skatteverket som huvudregel godkänna att redovisningsvalutan ändras. Ändring av redovisningsvalutan kan ske först från och med redovisningsåret efter det att bolagsstämmans beslut om att ändra bolagsordningen och därigenom den nya bolagsformen har registrerats hos Bolagsverket. Bolaget har kalenderår som redovisningsår, vilket medför att Bolaget kan börja använda SEK som redovisningsvaluta från och med tidigast 1 januari 2025 förutsatt att årsstämman fattar erforderliga beslut kopplat till ombildningen och som närmare kommer presenteras i kallelsen till årsstämman vilken kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Verkställande av ombildningen är således villkorad av att årsstämman i Bolaget, som planeras hållas i juni 2024, beslutar om att ombilda Bolaget från europabolag till ett svenskt publikt aktiebolag.

Styrelsen bedömer att ombildningen kommer att ha begränsad eller ingen påverkan på Bolagets anställda och förväntas inte medföra några väsentliga skatteeffekter. Styrelsen bedömer vidare att ombildningen inte påverkar Bolagets aktieägare negativt.

Rådgivare
Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till MTI Investment i samband med ombildningen.

För ytterligare information
Pontus Engström, CEO, MTI Investment SE
[email protected]
+46 70 716 55 38

Om MTI Investment SE
MTI verkar i gränslandet mellan riskkapital och impact investing. Målet är att bli ett ledande investmentbolag verksamma på en av de främsta tillväxtmarknaderna i världen, Östafrika. Med ett diversifierat team med rötter i både Norden och Östafrika, har vi skapat en unik position med kapital och kunskap från Norden och ett starkt nätverk och förtroendekapital från lokala entreprenörer i Afrika. Grundat i den nordiska finansindustrin, stöttade av kapitalstarka och erfarna investerare samt stiftelser ägda av industrifamiljer, bidrar MTI Investment med kraftiga konkurrensfördelar till portföljbolagen, hållbar omställning i regionen samt hög avkastning till våra investerare. 

MTI Investments aktie (MTI) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Läs mer på: www.mti-investment.com


Om MTI Investment

MTI Investment SE is a Nordic investment and venture building company, founded in 2014 by a team with extensive experience from emerging markets with the aim of investing in East African small and medium-sized enterprises ("SME") with high value-adding potential. The Company is active in the expansive East African market, and by being a long-term and active owner, MTI Investment helps its portfolio companies grow faster and become more profitable. The Company invests primarily in innovative and scalable companies that have the potential for a significant positive impact on society.

Webbplats
www.mti-investment.com

Prenumerera

Få löpande information från MTI Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MTI ISIN-kod SE0017105539 Certified Adviser Mangold Fondkommission