REG

Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO2 i MTI Investment SE är idag, den 21 maj 2024

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Idag, den 21 maj 2024, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO2 i MTI Investment SE ("MTI Investment" eller "Bolaget"). Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO2 pågår till och med den 24 maj 2024. Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i MTI Investment till en teckningskurs om 1,14 SEK per aktie.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 3,6 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier, genom nyttjande av teckningsoptionerna, senast den 24 maj 2024, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 21 maj 2024. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 24 maj 2024.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO2:

Teckningsperiod: 10 maj 2024 - 24 maj 2024.

Emissionsvolym: 3 149 880 teckningsoptioner av serie TO2 berättigar till teckning av 3 149 880 aktier. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 3,6 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 1,14 SEK per aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2: 21 maj 2024.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med 62 997,60 EUR, från 236 415,56 EUR till 299 413,16 EUR. Antalet aktier i Bolaget ökar vid fullt nyttjande med 3 149 880 aktier, från 11 820 778 aktier till 14 970 658 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 21 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

 

Vänligen notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 24 maj 2024, alternativt avyttras senast den 21 maj 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktivt nyttjande av teckningsoptionerna för teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

 

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

 

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.mti-investment.com och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Qap Legal Advisors AB är legala rådgivare till MTI Investment i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2.

 

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5050 1595

E-post: [email protected]

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pontus Engström, VD, MTI Investment SE

Tel: +46 70 716 55 38

E-post: [email protected]

Om MTI Investment SE

MTI verkar i gränslandet mellan riskkapital och impact investing. Målet är att bli ett ledande investmentbolag verksamma på en av de främsta tillväxtmarknaderna i världen, Östafrika. Med ett diversifierat team med rötter i både Norden och Östafrika, har vi skapat en unik position med kapital och kunskap från Norden och ett starkt nätverk och förtroendekapital från lokala entreprenörer i Afrika. Grundat i den nordiska finansindustrin, stöttade av kapitalstarka och erfarna investerare samt stiftelser ägda av industrifamiljer, bidrar MTI Investment med kraftiga konkurrensfördelar till portföljbolagen, hållbar omställning i regionen samt hög avkastning till våra investerare.

MTI Investments aktie (MTI) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Läs mer på: www.mti-investment.com

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i MTI Investment i någon jurisdiktion, varken från MTI Investment eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett EU-tillväxtprospekt upprättades av Bolaget i samband med den företrädesemission i vilken teckningsoptioner av serie TO2 gavs ut. EU-tillväxtprospektet hålls tillgängligt bland annat på Bolagets webbplats.

 


Om MTI Investment

MTI Investment SE is a Nordic investment and venture building company, founded in 2014 by a team with extensive experience from emerging markets with the aim of investing in East African small and medium-sized enterprises ("SME") with high value-adding potential. The Company is active in the expansive East African market, and by being a long-term and active owner, MTI Investment helps its portfolio companies grow faster and become more profitable. The Company invests primarily in innovative and scalable companies that have the potential for a significant positive impact on society.

Webbplats
www.mti-investment.com

Prenumerera

Få löpande information från MTI Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MTI ISIN-kod SE0017105539 Certified Adviser Mangold Fondkommission