Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO1 i MTI Investment SE är idag, den 8 mars 2023

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Idag, den 8 mars 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO1 i MTI Investment SE ("MTI Investment" eller "Bolaget"). Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO1 pågår till och med den 10 mars 2023. Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i MTI Investment. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO1 är 2,86 SEK per aktie.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 3,38 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 10 mars 2023, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 8 mars 2023. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 10 mars 2023.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO1:

Teckningsperiod: 27 februari 2023 - 10 mars 2023.

Emissionsvolym: 1 182 718 teckningsoptioner av serie TO1 berättigar till teckning av 1 182 718 aktier. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 3,38 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 2,86 SEK per aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie T01: 8 mars 2023.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med 236 543,60 EUR, från 1 140 605,80 EUR till 1 377 149,40 EUR. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 1 182 718 aktier, från 5 703 029 aktier till 6 885 747 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 17 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Vänligen notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 10 mars 2023, alternativt avyttras senast den 8 mars 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):
Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.mti-investment.com och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till MTI Investment avseende teckningsoptionerna.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5050 1595
E-post: [email protected]

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pontus Engström, VD, MTI Investment SE
Tel: +46 70 716 55 38
E-post: [email protected]

Om MTI Investment
MTI Investment är ett nordiskt investmentbolag. Bolaget har som syfte att investera i östafrikanska små och medelstora företag inom sektorerna bostadsbyggande, avfallshantering, solenergi, fintech och mejeri. Bolagets vision är att skapa värdetillväxt genom substansvärdetillväxt. MTI Investment grundades 2014 och har sitt huvudkontor i Danderyd, Stockholm.

MTI Investments aktie (MTI) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Läs mer på: www.mti-investment.com

 

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i MTI Investment i någon jurisdiktion, varken från MTI Investment eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

 

 


Om MTI Investment

MTI Investment SE is a Nordic investment and venture building company, founded in 2014 by a team with extensive experience from emerging markets with the aim of investing in East African small and medium-sized enterprises ("SME") with high value-adding potential. The Company is active in the expansive East African market, and by being a long-term and active owner, MTI Investment helps its portfolio companies grow faster and become more profitable. The Company invests primarily in innovative and scalable companies that have the potential for a significant positive impact on society.

Webbplats
www.mti-investment.com

Prenumerera

Få löpande information från MTI Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MTI ISIN-kod SE0017105539 Certified Adviser Mangold Fondkommission