REGMAR

MTI Investments erbjudande övertecknat - handeln förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 21 december 2021

MTI Investment SE ("MTI Investment" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i erbjudandet av units i Bolaget ("Erbjudandet") inför notering på Nasdaq First North Growth Market. Intresset för Erbjudandet har varit stort, och Erbjudandet till allmänheten i Sverige blev övertecknat. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 21 december 2021.

Pontus Engström, VD, kommenterar:

"Vi är mycket tacksamma över det starka intresset i MTI och inte minst det förtroende som vi fått från både befintliga och nya aktieägare i denna viktiga emission- och noteringsprocess. Vi ser fram emot att investera och skapa värde för alla aktieägare över de kommande åren, och att etablera MTI som en viktig bas för entreprenörskap och jobbskapande i Östra Afrika."

Teckning

Erbjudandet övertecknades, vilket innebär att 1 650 000 aktier och 1 100 000 teckningsoptioner kommer att emitteras. Bolaget tillförs därmed cirka 22,1 MSEK i emissionslikvid, varav cirka 1,2 MSEK avser kvittning av konvertibellån, före emissionskostnader.

Tilldelning

Tilldelning av units, tecknade inom ramen för Erbjudandet, sker i enlighet med de principer som angivits i de villkor och anvisningar som offentliggjordes den 26 november 2021. De tecknare som erhållit tilldelning via anmälan till förvaltare erhåller meddelande om tilldelning via sin respektive förvaltare. Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket kommer teckningsoptioner av serie TO1 att levereras till respektive depå eller VP-konto. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 15 december 2021.

Aktier och aktiekapital

Efter registreringen av samtliga aktier och teckningsoptioner i Erbjudandet kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 3 733 600 till 5 383 600. Antalet teckningsoptioner av serie TO1 till följd av Erbjudandet kommer att uppgå till 1 100 000. Aktiekapitalet i Bolaget kommer att öka med 330 000 EUR från 746 720 EUR till 1 076 720 EUR.

Övertilldelningsoption

För att täcka en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har MTI Investment åtagit sig att erbjuda upp till 82 500 ytterligare units, motsvarande 15 procent av det totala antalet units i Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen"). För det fall Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer MTI Investment att tillföras ytterligare cirka 3,3 MSEK. En möjlig utökning av Erbjudandet genom ett eventuellt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kommer meddelas genom ett pressmeddelande vid en senare tidpunkt.

Preliminär tidplan

Likviddag i emissionen är den 17 december 2021. Första handelsdag för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 21 december 2021. Teckningsoptionerna i Erbjudandet kommer emitteras till innehavaren när emissionen registrerats vid Bolagsverket. Bolaget kommer ansöka om upptagande till handel av teckningsoptionerna i samband med registreringen och första dag för handel kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Stabiliseringsåtgärder

I samband med Erbjudandet kommer Mangold Fondkommission AB att fungera som stabiliseringsmanager och kan genomföra transaktioner för att hålla marknadspriset för aktierna på en nivå över den som annars skulle kunna råda på den öppna marknaden. Teckningsoptionerna kommer dock inte i något fall att bli föremål för några stabiliseringsåtgärder. Sådana stabiliseringstransaktioner kan genomföras på Nasdaq First North, på OTC-marknaden eller på annat sätt, när som helst under perioden som börjar första dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North och slutar senast 30 kalenderdagar därefter.

Stabiliseringsmanagern har ingen skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det som anges i Erbjudandet. Stabiliseringsmanagern kan komma att utnyttja Övertilldelningsoptionen och övertilldela aktier i syfte att underlätta genomförande av stabiliseringstransaktioner.

Stabiliseringstransaktionerna, om påbörjade, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning och kommer oavsett att avslutas senast vid slutet av den tidigare nämnda 30-dagarsperioden. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner utförts ska stabiliseringsmanagern offentliggöra att stabiliseringstransaktioner genomförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052. Inom en vecka efter slutet av stabiliseringsperioden kommer stabiliseringsmanagern att offentliggöra huruvida stabilisering utfördes eller inte, det datum då stabilisering inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes, samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes, att offentliggöra huruvida stabilisering utfördes eller inte, det datum då stabilisering inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes, samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes.

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information

Pontus Engström, VD, MTI Investment SE

[email protected]

+46 707 165 538

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på mejl [email protected].

Denna information är sådan som MTI Investment SE är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 december 2021 kl.09:05 CET.

Om MTI Investment SE

MTI Investment SE är ett nordiskt investment- och bolagsbyggande företag som grundades 2014 av ett team med lång erfarenhet från tillväxtmarknader i syfte att investera i östafrikanska små och medelstora företag ("SMF") med hög värdeökningspotential. Bolaget är aktiva på den expansiva östafrikanska marknaden och genom att vara en långsiktig ägare och aktivt ägarskap hjälper MTI Investment dess portföljbolagen att växa snabbare och bli lönsammare. Bolaget investerar framför allt i innovativa och skalbara bolag som har potential till betydande positiv samhällspåverkan.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och utvalda institutionella investerare sker endast genom villkor & anvisningar som Bolaget offentliggör.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktar på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar", "planerar", "beräknar" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier och teckningsoptioner. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Kopior av detta pressmeddelande eller informationen häri får inte, helt eller delvis, direkt eller indirekt, distribueras eller sändas till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder. Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig vardepapperslagstiftning. I samband med erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i detta meddelande så kan av MTI Investment engagerade finansiella rådgivare komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av engagerade finansiella rådgivare i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.

Pontus Engström, VD, MTI Investment SE

[email protected]

+46 70 716 55 38

MTI Investment SE är ett nordiskt investment- och bolagsbyggande företag som grundades 2014 av ett team med lång erfarenhet från tillväxtmarknader i syfte att investera i östafrikanska små och medelstora företag ("SMF") med hög värdeökningspotential. Bolaget är aktiva på den expansiva östafrikanska marknaden och genom att vara en långsiktig ägare och aktivt ägarskap hjälper MTI Investment dess portföljbolagen att växa snabbare och bli lönsammare. Bolaget investerar framför allt i innovativa och skalbara bolag som har potential till betydande positiv samhällspåverkan.


Om MTI Investment

MTI Investment SE is a Nordic investment and venture building company, founded in 2014 by a team with extensive experience from emerging markets with the aim of investing in East African small and medium-sized enterprises ("SME") with high value-adding potential. The Company is active in the expansive East African market, and by being a long-term and active owner, MTI Investment helps its portfolio companies grow faster and become more profitable. The Company invests primarily in innovative and scalable companies that have the potential for a significant positive impact on society.

Webbplats
www.mti-investment.com

Prenumerera

Få löpande information från MTI Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MTI ISIN-kod SE0017105539 Certified Adviser Mangold Fondkommission