REGMAR

MTI Investment SE offentliggör utfall av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

MTI Investment SE ("MTI Investment" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 ("TO2"), vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units som offentliggjordes den 15 november 2023. Totalt utnyttjades 2 794 859 TO2, motsvarande en nyttjandegrad om cirka 88,7 procent, för teckning av 2 794 859 aktier till en teckningskurs om 1,14 SEK per aktie. MTI Investment tillförs därmed cirka 3,2 MSEK före emissionskostnader.

Kommentar från Pontus Engström, VD

"Vi är glada över att nästan 90% av innehavarna av TO2-teckningsoptionerna har valt att utnyttja dem. Det ytterligare kapital som tillförs kommer att stärka vår balansräkning och göra det möjligt för oss att göra fler kassaflödesgenererande investeringar med betydande påverkan i företag som Mtaji, AML och Tanswed. Vi uppskattar djupt det fortsatta stödet från våra aktieägare och fortsätter att sträva efter att leverera förbättrade, hållbara resultat och social påverkan."

Bakgrund

Teckningsperioden för utnyttjande av TO2 pågick under perioden från och med den 10 maj 2024 till och med den 24 maj 2024. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande TO2 fastställdes till 1,14 SEK.

Totalt utnyttjades 2 794 859 TO2 för teckning av 2 794 859 aktier, vilket innebär att cirka 88,7 procent av samtliga emitterade TO2 utnyttjades för teckning av aktier.

Utnyttjade TO2 har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom två (2) veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom utnyttjandet av TO2 ökar antalet aktier i MTI Investment med 2 794 859 aktier, från 11 820 778 aktier till 14 615 637 aktier. Aktiekapitalet ökar med 55 897,18 EUR, från 236 415,56 EUR till 292 312,74 EUR.

För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några TO2 uppgår utspädningen till cirka 19,12 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Qap Legal Advisors AB är legala rådgivare till MTI Investment i samband med utnyttjandet av TO2.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pontus Engström, VD, MTI Investment SE
Tel: +46 70 716 55 38
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som MTI Investment SE är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2024 kl. 07:15 CEST.

Om MTI Investment SE

MTI verkar i gränslandet mellan riskkapital och impact investing. Målet är att bli ett ledande investmentbolag verksamma på en av de främsta tillväxtmarknaderna i världen, Östafrika. Med ett diversifierat team med rötter i både Norden och Östafrika, har vi skapat en unik position med kapital och kunskap från Norden och ett starkt nätverk och förtroendekapital från lokala entreprenörer i Afrika. Grundat i den nordiska finansindustrin, stöttade av kapitalstarka och erfarna investerare samt stiftelser ägda av industrifamiljer, bidrar MTI Investment med kraftiga konkurrensfördelar till portföljbolagen, hållbar omställning i regionen samt hög avkastning till våra investerare.

MTI Investments aktie (MTI) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Läs mer på: www.mti-investment.com

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i MTI Investment i någon jurisdiktion, varken från MTI Investment eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett EU-tillväxtprospekt upprättades av Bolaget i samband med den företrädesemission i vilken teckningsoptioner av serie TO2 gavs ut. EU-tillväxtprospektet hålls tillgängligt bland annat på Bolagets webbplats.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

 


Om MTI Investment

MTI Investment SE is a Nordic investment and venture building company, founded in 2014 by a team with extensive experience from emerging markets with the aim of investing in East African small and medium-sized enterprises ("SME") with high value-adding potential. The Company is active in the expansive East African market, and by being a long-term and active owner, MTI Investment helps its portfolio companies grow faster and become more profitable. The Company invests primarily in innovative and scalable companies that have the potential for a significant positive impact on society.

Webbplats
www.mti-investment.com

Prenumerera

Få löpande information från MTI Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MTI ISIN-kod SE0017105539 Certified Adviser Mangold Fondkommission