REG

Kommuniké från årsstämma i MTI Investment SE den 9 juni 2023

Årsstämma i MTI Investment SE, org. nr 517100-0135 ("Bolaget") ägde rum idag den 9 juni 2023. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna för koncernen och Bolaget för 2022.

Vinstdisposition

Stämman beslutade att årets resultat ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning för räkenskapsåret 2022 ska utgå.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Arvode till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att det ska utgå ett arvode om 52 500 kronor till envar av de ordinarie styrelseledamöterna samt 105 000 kronor till styrelsens ordförande. Arvode till Bolagets revisionsbyrå ska utgå enligt en av styrelsen godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Trond Randøy, Christer Käck, Bengt Svelander och Magdalena Johansson, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare omvaldes Trond Randøy till styrelseordförande. Styrelsen består således av fyra (4) ledamöter.

Revisionsbyrån Ernst & Young AB omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma med den auktoriserade revisorn Stefan Svensson som huvudansvarig revisor.

Beslut om incitamentsprogram 2023/2026 till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram riktat till befintliga ledande befattningshavare i Bolaget. Incitamentsprogram 2023/2026 omfattar emission av högst 225 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att under perioden från och den 29 juni 2026 till och med den 29 juli 2026 teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 5,30 kronor. Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos ledningen i Bolaget.

Beslut om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att minska Bolagets aktiekapital med 1 182 776,04 euro. Efter minskningen uppgår aktiekapitalet till 131 419,56 euro fördelat på 6 570 978 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,02 euro. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital och aktiekapitalsminskningen genomförs utan indragning av aktier. Minskningen av aktiekapitalet förutsätter tillstånd av Bolagsverket och förutsatt att erforderligt tillstånd erhålls förväntas minskningsbeslutet verkställas i augusti 2023.

Vidare beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra § 4 i bolagsordningen med en justering av aktiekapitalets gränser och gränserna för antalet aktier. Ändringen innebär att gränserna för aktiekapitalet ändras från tidigare lägst 746 720 EUR och högst 2 986 880 EUR till lägst 131 419 EUR och högst 525 676 EUR. Gränserna för antalet aktier i bolagsordningen ändras från lägst 3 733 600 aktier och högst 14 934 400 aktier till lägst 6 570 950 aktier och högst 26 283 800 aktier.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till slutet av nästkommande årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning, genom apport, kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter och/eller anställda i Bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget eller på annat sätt) för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Justeringsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

För ytterligare information

Pontus Engström, VD, MTI Investment SE

[email protected]

+46 70 716 55 38

Om MTI Investment SE

MTI Investment är ett nordiskt investmentbolag. Bolaget har som syfte att investera i östafrikanska små och medelstora företag inom sektorerna bostadsbyggande, avfallshantering, solenergi, fintech och mejeri. Bolagets vision är att skapa värdetillväxt genom substansvärdetillväxt. MTI Investment grundades 2014 och har sitt huvudkontor i Danderyd, Stockholm.

MTI Investments aktie (MTI) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Läs mer på: www.mti-investment.com


Om MTI Investment

MTI Investment SE is a Nordic investment and venture building company, founded in 2014 by a team with extensive experience from emerging markets with the aim of investing in East African small and medium-sized enterprises ("SME") with high value-adding potential. The Company is active in the expansive East African market, and by being a long-term and active owner, MTI Investment helps its portfolio companies grow faster and become more profitable. The Company invests primarily in innovative and scalable companies that have the potential for a significant positive impact on society.

Webbplats
www.mti-investment.com

Prenumerera

Få löpande information från MTI Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MTI ISIN-kod SE0017105539 Certified Adviser Mangold Fondkommission