REG

Kommuniké från årsstämma den 7 juni 2024 i MTI Investment SE

Vid årsstämma i MTI Investment SE, org.nr 517100-0135 ("Bolaget"), som ägde rum idag den 7 juni 2024, fattades i huvudsak nedan.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt den konsoliderade resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2023.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja envar av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägarna Pontus Engströms och Trond Randøys (via bolag) ("Aktieägarna") förslag, att inga styrelsearvoden ska utgå för tiden intill nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med Aktieägarnas förslag, att revisorsarvoden ska utgå enligt en av styrelsen godkänd räkning.

Val av styrelse och revisionsbolag

Årsstämman beslutade, i enlighet med Aktieägarnas förslag, att styrelsen för tiden intill nästkommande årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med Aktieägarnas förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Trond Randøy, Bengt Svelander och Christer Käck och till nya styrelseledamöter välja Martin Rex Empacher och Martin Ackermann. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med Aktieägarnas förslag, att omvälja Trond Randøy till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med Aktieägarnas förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor. Det antecknades att den auktoriserade revisorn Stefan Svensson kommer kvarstå som huvudansvarig revisor.

Godkännande av styrelsens förslag till beslut avseende ombildning från europabolag till publikt aktiebolag, ändring av bolagsordningen med anledning av ombildning, samt byte av redovisningsvaluta

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ombilda Bolaget från europabolag till publikt aktiebolag i enlighet med artikel 66.3 i Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag. Det antecknas att styrelsens förslag till beslut om ombildning från europabolag till publikt aktiebolag registrerades hos Bolagsverket den 2 maj 2024 samt kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar den 6 maj 2024. Bakgrunden till ombildningen är huvudsakligen att Bolaget vill förenkla redovisningen i Bolaget genom att byta redovisningsvaluta från euro ("EUR"), som är obligatorisk redovisningsvaluta för svenska europabolag, till svenska kronor ("SEK").

I anslutning härtill beslutades det även att ändra Bolagets bolagsordning och att byta redovisningsvaluta från EUR till SEK. Ändringarna av bolagsordningen utgjordes av ändring av Bolagets företagsnamn till MTI Investment AB (publ) och ändring av bestämmelsen avseende styrelsen och dess sammansättning, i syfte att anpassas utifrån att Bolaget hädanefter kommer vara ett publikt aktiebolag. Ny redovisningsvaluta i form av SEK kommer att kunna användas först från och med den 1 januari 2025.

Införande av incitamentsprogram 2024/2027A till ledande befattningshavare och nyckelpersoner, riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av incitamentsprogram 2024/2027A genom att Bolaget genomför en riktad emission av högst 250 000 teckningsoptioner av serie 2024/2027A till Bolaget, med rätt och skyldighet för Bolaget att vidareöverlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i enlighet med nedan.

Deltagarna

Antal teckningsoptioner av serie 2024/2027A

Bolagets verkställande direktör (Pontus Engström)

Högst 50 000

Bolagets CFO (Nedim Efendic)

Högst 50 000

Övriga ledande befattningshavare och/eller nyckelpersoner

Högst 150 000

Totalt

Högst 250 000

Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget från och med den 10 juni 2027 till och med den 10 juni 2030 till en teckningskurs om 3,27 kronor per aktie.

Införande av incitamentsprogram 2024/2027B till styrelsens ledamöter, riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner

Framlagt förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2024/2027B till styrelsens ledamöter, b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner uppnådde inte tillräcklig majoritet om nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna och årsstämman beslutade därmed att inte godkänna framlagt förslag till beslut.

Godkännande av förvärv av aktier i portföljbolaget FinTech Africa AB från Bolagets verkställande direktör respektive styrelseordförande (närståendetransaktioner) och riktad apportemission

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna Bolagets villkorade förvärv av totalt 29 333 aktier i portföljbolaget FinTech Africa AB ("FTA"), som offentliggjordes genom pressmeddelande den 2 maj 2024, från Bolagets verkställande direktör, Pontus Engström (genom Engström Investment Holding AB), respektive Bolagets styrelseordförande, Trond Randøy (genom Sørlandsforskning AS) (tillsammans "Säljarna"). Köpeskillingen uppgår till totalt 3 609 719 kronor och erläggs i form av 2 050 977 nyemitterade aktier i Bolaget (motsvarande en teckningskurs om 1,76 kronor per aktie) till Säljarna genom en riktad apportemission, vilken även årsstämman beslutade att genomföra i enlighet med styrelsens förslag i samband härmed, varav 1 584 817 aktier tecknades av Engström Investment Holding AB och 466 160 aktier tecknades av Sørlandsforskning AS.

Genom apportemissionen ökar det totala antalet aktier i Bolaget med 2 050 977 aktier, från 14 615 637 till 16 666 614. Aktiekapitalet ökar således med 41 019,54 EUR, från 292 312,74 EUR till 333 332,28 EUR. Apportemissionen kommer att resultera i en utspädning om cirka 12,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen enligt följande punkter:

  • Ändring av Bolagets verksamhetsföremål med anledning av att Bolaget nyligen registrerats som momspliktigt,
  • Införande av ny paragraf som möjliggör för Bolaget att hålla digitala bolagsstämmor i enlighet med 7 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551),
  • Införande av ny paragraf som anger att styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) samt att styrelsen får besluta om att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman,
  • Omnumrering av paragrafer i bolagsordningen samt ett antal mindre redaktionella och språkliga ändringar.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens vid var tid gällande gränser.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor, dock med möjlighet till att lämna marknadsmässig emissionsrabatt.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, https://www.mti-investment.com/investor-relations/.

För mer information, vänligen kontakta:
Pontus Engström, VD, MTI Investment SE
[email protected]
+46 70 716 55 38

Om MTI Investment SE
MTI verkar i gränslandet mellan riskkapital och impact investing. Målet är att bli ett ledande investmentbolag verksamma på en av de främsta tillväxtmarknaderna i världen, Östafrika. Med ett diversifierat team med rötter i både Norden och Östafrika, har vi skapat en unik position med kapital och kunskap från Norden och ett starkt nätverk och förtroendekapital från lokala entreprenörer i Afrika. Grundat i den nordiska finansindustrin, stöttade av kapitalstarka och erfarna investerare samt stiftelser ägda av industrifamiljer, bidrar MTI Investment med kraftiga konkurrensfördelar till portföljbolagen, hållbar omställning i regionen samt hög avkastning till våra investerare. 

MTI Investments aktie (MTI) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Läs mer på: www.mti-investment.com


Om MTI Investment

MTI Investment SE is a Nordic investment and venture building company, founded in 2014 by a team with extensive experience from emerging markets with the aim of investing in East African small and medium-sized enterprises ("SME") with high value-adding potential. The Company is active in the expansive East African market, and by being a long-term and active owner, MTI Investment helps its portfolio companies grow faster and become more profitable. The Company invests primarily in innovative and scalable companies that have the potential for a significant positive impact on society.

Webbplats
www.mti-investment.com

Prenumerera

Få löpande information från MTI Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MTI ISIN-kod SE0017105539 Certified Adviser Mangold Fondkommission