REG

Kallelse till årsstämma i MTI Investment SE

Aktieägarna i MTI Investment SE, org. nr 517100-0135, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 juni 2022.

Styrelsen meddelar även att de senarelägger publicering av årsredovisning 2021 från vecka 19 till vecka 20.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat med stöd av tillfälliga lagregler att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 9 juni 2022 genom pressmeddelande.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 maj 2022, och
 • anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt instruktionen nedan under "Information om poströstning" så att poströstningsformuläret och, i förekommande fall, fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar är Bolaget tillhanda senast den 8 juni 2022.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Registreringar som verkställs hos Euroclear Sweden AB senast den 2 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

INFORMATION OM POSTRÖSTNING

Poströstningsförfarande

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Ett särskilt formulär ska användas för poströstningen. Det digitala formuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.mti-investment.com). Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 8 juni 2022 och ska skickas MTI Investment SE, Vendevägen 87, 182 33 Danderyd, Sverige (vänligen märk kuvertet med "AGM 2022"). Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [email protected]. En poströst kan återkallas fram till och med den 8 juni 2022. Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist mottagits att beaktas.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen enligt nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt bolagsstämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Poströstning genom ombud

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Sker poströstning med stöd av fullmakt ska fullmakten bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska även kopia av registreringsbevis bifogas poströstningsformuläret eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.mti-investment.com).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om:
  a)  Fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b)  Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  c)  Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 7. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 8. Val av styrelse och revisor
 9. Beslut om (a) incitamentsprogram 2022/2025A till ledande och eventuella tillkommande befattningshavare i Bolaget, (b) riktad emission av teckningsoptioner och (c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
 10. Beslut om (a) incitamentsprogram 2022/2025B till styrelsens existerande och blivande ledamöter, (b) riktad emission av teckningsoptioner och (c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
 11. Beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
 13. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 - Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att årsstämman väljer Johan Engström (Eversheds Sutherland) till ordförande vid stämman samt att ordföranden ska föra protokollet.

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som tillhandahållits av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 4 - Val av en eller två justerare

Styrelsen föreslår John Edgren (Eversheds Sutherland) eller vid förhinder den som styrelsen anvisar som person att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6 b) - Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår ingen utdelning för det räkenskapsår som avslutades den 31 december 2021.

Punkt 6 c) - Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Beslut om ansvarsfrihet fattas genom individuella beslut för varje styrelseledamot verksam under räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2021 respektive VD i följande ordning:

(i)   Styrelseledamot Trond Randøy
(ii)  Styrelseledamot Christer Käck
(ii)  Styrelseledamot Torbjörn Jacobsson
(iv) VD Pontus Engström

Punkt 7 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Det föreslås att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 98 600 kronor och med 49 300 kronor till övriga styrelseledamöter vardera fram till och med årsstämman 2023. Arvode till Bolagets revisionsbyrå föreslås utgå enligt en av styrelsen godkänd räkning.

Punkt 8 - Val av styrelse och revisor

Det förelås föreslår omval av (i) Trond Randøy, (ii) Christer Käck och nyval av (iii) Bengt Svelander och (iv) Magdalena Johansson som ledamöter i Bolaget samt (v) omval av Trond Randøy som styrelseordförande.

Bengt Svelander har över 38 års erfarenhet inom finansbranschen, bland annat som VD för Consensus Fondkommission, VD för Danske Banks Sverige filial, VD och grundare av hedgefond med legal hemvist i Irland, grundare och VD för Nykredit Banks Sverige filial och chef för kapitalförvaltningen på Kammarkollegiet. Under denna tid var Bengt även styrelseledamot i olika svenska och internationella verksamheter. Bengt är även medlem i advisory board vid Hypoteket AB. Han har en ekonomexamen från Uppsala Universitet. Bengt äger 11 196 aktier i MTI Investment SE.

Magdalena Johansson har över 20 års erfarenhet av att arbeta med finansiering och affärsutveckling i allt från innovativa start-ups till multinationella företag, både i Sverige och internationellt. Idag är hon VD för ALMI Halland, ordförande i Walkbeat samt ordförande i UF Halland. Magdalena drivs av att bygga bolag som klarar att växa och navigera i en alltmer komplex värld. Magdalena skapar bolag enligt triple bottom line dvs att vi måste ta hänsyn till people, planet & profit för att skapa långsiktigt hållbara företag. Hållbarhetsaspekten och dess påverkan på framtida lönsamhet är en prioriterad fråga för Magdalena. Magdalena ser sin styrka i att se till helheten, kunna sätta in företag i rätt kontext, se hur affärsmodellen påverkas av förändringar i omvärlden och få dom att agera därefter. Magdalena inriktar sig på att få företag att identifiera strategiska vägval för att därefter kunna prioritera och fokusera på det som skapar kundvärde. Magdalena har en Civilekonomexamen från Lunds universitet samt en MBA från Regent Business School South Africa.

Torbjörn Jacobsson har meddelat att han inte ställer upp för omval med anledning av att han intar en operativ i roll i Bolaget i egenskap av Chief Governance & Risk Officer. Vidare föreslås omval av (vi) den registrerade revisionsbyrån Ernst & Young aktiebolag som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Ernst & Young aktiebolag har meddelat att den auktoriserade revisorn Stefan Svensson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall revisionsbolaget väljs som Bolagets revisor.

Punkt 9 - Beslut om (a) incitamentsprogram 2022/2025A till befintliga och eventuella tillkommande ledande befattningshavare i Bolaget, (b) riktad emission av teckningsoptioner och (c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om införandet av Incitamentsprogram 2022/2025A enligt i huvudsak följande riktlinjer:

 • Incitamentsprogram 2022/2025A ska omfatta maximalt 81 000 teckningsoptioner. Varje en (1) teckningsoption ska berättiga innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
 • Deltagarna i incitamentsprogrammet ska omfatta ledande och eventuella tillkommande ledande befattningshavare i Bolaget ("Deltagarna"). Varje Deltagare ska äga rätt att förvärva teckningsoptioner enligt följande:
 • VD ska erbjudas att förvärva högst 27 000 teckningsoptioner.
 • Befintliga och eventuella tillkommande ledande befattningshavare ska erbjudas att förvärva högst 27 000 teckningsoptioner vardera, sammanlagt högst 54 000 teckningsoptioner.

b) Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om riktad emission av högst 81 000 teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor:

 • Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas inom ramen för Incitamentsprogram 2022/2025A.
 • Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av högst 81 000 aktier i Bolaget. Vid fullt utnyttjande medför emissionen att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 16 200 EUR, vilket motsvarar 171 425,16 kronor.[1]
 • Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden och med den 29 juni 2025 till och med den 29 juli 2025 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Teckningskursen har fastställts till 13,40 kronor per aktie.
 • Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 • Bolagets teckning av teckningsoptionerna ska ske vederlagsfritt.
 • Teckningsoptionerna ska tecknas senast tre dagar efter emissionsbeslut på särskild teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning. Överteckning kan inte ske.
 • Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagetsverket och Euroclear Sweden AB.
 • Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga villkor som finns tillgängliga hos Bolaget.

c) Förslag till beslut om godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna att Bolaget får överlåta teckningsoptionerna till Deltagarna enligt fördelningen under punkten a) ovan. 

 • Överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna ska ske till en optionspremie beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Preliminärt uppgår optionspremien till 0,27 kronor per teckningsoption.
 • En förutsättning för att förvärva teckningsoptioner är att Deltagaren undertecknat ett särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembudsavtalet innebär att Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa förutsättningar har rätt att återköpa teckningsoptionerna från Deltagaren. Sådan återköpsrätt ska föreligga till exempel om Deltagarens anställning upphör eller om Deltagaren avser att överlåta teckningsoptioner till någon annan.
 • Bolagets styrelse bemyndigas härmed att upprätta att nödvändig dokumentation för Incitamentsprogram 2022/2025A och i övrigt administrera vidareöverlåtelsen till Deltagarna.

Bakgrund och skäl till förslag

Syftet med Incitamentsprogram 2022/2025A är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos ledningen i Bolaget. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att Deltagarna, vilken bedömts vara viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för Deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan Deltagarna och Bolaget aktieägare.

Utspädningseffekt

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 5 383 600. I det fall samtliga teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2022/2025A tecknas och utnyttjas kommer antalet aktier att öka med 81 000, vilket motsvarar en maximal utspädning om högst cirka 1,48 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Övriga utestående incitamentsprogram

Bolaget har vid tiden för årsstämman inga övriga utestående incitamentsprogram.

Värdering

Den preliminära och den slutliga optionspremien beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell med antagande om en riskfri ränta om 1,077 procent och en volatilitet om 36,2 procent samt med hänsyn till att ingen förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare kommer ske under programmet löptid. Underlaget och beräkningar har framtagits och genomförts av Optionspartner AB i egenskap av oberoende värderingsinstitut. Den framräknade teckningskursen har avrundats till närmst helt öre.

Kostnader och effekter på viktiga nyckeltal

Då teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde görs bedömningen att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget kostnader för implementering och administration av Incitamentsprogram 2022/2025A.

Incitamentsprogram 2022/2025A har inga effekter på Bolagets nyckeltal.

Beredning av förslaget

Förslaget till incitamentsprogram 2022/2025A har utarbetats av Bolagets styrelse i samarbete med externa rådgivare.

Särskilt bemyndigande

Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Beslut enligt detta förslag är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 10 - Beslut om (a) incitamentsprogram 2022/2025B till styrelsens existerande och blivande ledamöter, (b) riktad emission av teckningsoptioner och (c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner 

Aktieägaren Pontus Engström ("Aktieägaren") föreslår att årsstämman i Bolaget beslutar om att införa ett incitamentsprogram bestående av högst 108 000 teckningsoptioner till styrelsens existerande och blivande ledamöter ("Incitamentsprogram 2021/2025B").

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Incitamentsprogram 2022/2025B föreslår Aktieägaren även att årsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår av punkten b) nedan samt om godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet enligt punkten c) nedan.

a) Förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2022/2025B till styrelsens ledamöter

Aktieägaren föreslår årsstämman fattar beslut om införande av Incitamentsprogram 2022/2025B enligt i huvudsak följande riktlinjer:

 • Incitamentsprogram 2022/2025B ska omfatta maximalt 108 000 teckningsoptioner. Varje en (1) teckningsoption ska berättiga innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
 • Incitamentsprogrammet ska vara riktat till styrelsens existerande och blivande ledamöter ("Deltagarna") i enlighet med följande:
 • Styrelseordförande ska erbjudas att förvärva högst 27 000 teckningsoptioner.
 • Övriga styrelseledamöter ska erbjudas att förvärva högst 27 000 teckningsoptioner vardera, sammanlagt högst 81 000 teckningsoptioner.

b) Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Aktieägaren föreslår att årsstämman fattar beslut om riktad emission av högst 108 000 teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor:

 • Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas inom ramen för Incitamentsprogram 2022/2025B.
 • Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av högst 108 000 aktier i Bolaget. Vid fullt utnyttjande medför emissionen att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 21 600 EUR, vilket motsvarar 228 566,88 kronor.[2]
 • Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden från och med 29 juni 2025 till och med 29 juli 2025 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Teckningskursen har fastställts till 13,40 kronor per aktie.
 • Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 • Bolagets teckning av teckningsoptioner ska ske vederlagsfritt.
 • Teckningsoptionerna ska tecknas senast tre dagar från emissionsbeslutet på särskild teckningslista. Överteckning kan inte ske.
 • Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
 • Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga villkor som hålls tillgängliga hos Bolaget.

c) Förslag till beslut om godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner

Aktieägaren föreslår att årsstämman beslutar att godkänna att Bolaget får överlåta teckningsoptionerna till Deltagarna enligt fördelningen under punkten a) ovan.

 • Överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna ska ske till en optionspremie beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Preliminärt uppgår optionspremien till 0,27 kronor per teckningsoption.
 • En förutsättning för att förvärva teckningsoptioner är att Deltagaren undertecknat ett särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembudsavtalet innebär att Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa förutsättningar har rätt att återköpa teckningsoptionerna från Deltagarna. Sådan återköpsrätt ska föreligga till exempel om Deltagarens uppdrag upphör eller om Deltagaren avser att överlåta teckningsoptionerna till någon annan.
 • Bolagets styrelse bemyndigas härmed att upprätta nödvändig dokumentation för Incitamentsprogram 2022/2025B och i övrigt administrera vidareöverlåtelsen till Deltagarna.

Bakgrund och skäl till förslag

Syftet med Incitamentsprogram 2022/2025B är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos Bolagets existerande och blivande styrelseledamöter. Aktieägaren finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att Deltagarna, vilka är viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för Deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan Deltagarna och Bolagets aktieägare.

Utspädningseffekt

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 5 383 600. I det fall samtliga teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2022/2025B tecknas och utnyttjas kommer antalet aktier att öka med 108 000, vilket motsvarar en maximal utspädning om högst cirka 1,96 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Övriga utestående incitamentsprogram

Bolaget har vid tiden för årsstämman inga utestående incitamentsprogram.

Värdering

Den preliminära och slutliga optionspremien beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell med antagande om en riskfri ränta om 1,077 procent och en volatilitet om 36,2 procent samt med hänsyn till att ingen förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare kommer ske under programmets löptid. Underlaget och beräkningar har framtagits och genomförts av Optionspartner AB egenskap av oberoende värderingsinstitut. Den framräknade teckningskursen har avrundats till närmast helt öre.

Kostnader och effekter på viktiga nyckeltal

Då teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde görs bedömningen att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget förutom begränsade kostnader för implementering och administration av Incitamentsprogram 2022/2025B.

Incitamentsprogram 2022/2025B har inga effekter på Bolagets nyckeltal.

Beredning av förslaget

Förslaget till Incitamentsprogram 2022/2025B har utarbetats av Aktieägaren i samarbete med externa rådgivare.

Särskilt bemyndigande

Det föreslås att Bolagets VD eller den Bolagets VD utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Beslut enligt detta förslag är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 11 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till slutet av nästkommande årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning, genom apport, kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter och/eller anställda i Bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget eller på annat sätt) för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Beslut enligt detta förslag är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta om smärre justeringar av besluten

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på Stämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 5 383 600. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att begära upplysningar enligt

7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast den 30 maj 2022, till Bolaget adress MTI Investment SE, Vendevägen 87, 182 32, Danderyd, Sverige (vänligen märk kuvertet "AGM 2022") eller per e-post till [email protected]. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, www.mti-investment.com under rubriken "AGM 2022", och hos Bolaget på ovan angiven adress senast den 4 juni 2022. Upplysningarna skickas även till aktieägare som begärt dem och som uppgivit sin adress.

Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast tre veckor innan årsstämman finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.mti-investment.com. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för årsstämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats, https://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html.

______________

Stockholm i maj 2022
MTI Investment SE

Styrelsen

 

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på mejl [email protected].

För ytterligare information

Pontus Engström, VD, MTI Investment SE
[email protected]
+46 70 716 55 38

Om MTI Investment SE

MTI Investment SE är ett nordiskt investment- och bolagsbyggande företag som grundades 2014 av ett team med lång erfarenhet från tillväxtmarknader i syfte att investera i östafrikanska små och medelstora företag ("SMF") med hög värdeökningspotential. Bolaget är aktiva på den expansiva östafrikanska marknaden och genom att vara en långsiktig ägare och aktivt ägarskap hjälper MTI Investment dess portföljbolagen att växa snabbare och bli lönsammare. Bolaget investerar framför allt i innovativa och skalbara bolag som har potential till betydande positiv samhällspåverkan.

Pontus Engström, VD, MTI Investment SE
[email protected]
+46 70 716 55 38

 

[1] Växelkurs hämtad från Europeiska centralbanken den 9 maj 2022

[2] Växelkurs hämtad från Europeiska centralbanken den 9 maj 2022.

 


Om MTI Investment

MTI Investment SE is a Nordic investment and venture building company, founded in 2014 by a team with extensive experience from emerging markets with the aim of investing in East African small and medium-sized enterprises ("SME") with high value-adding potential. The Company is active in the expansive East African market, and by being a long-term and active owner, MTI Investment helps its portfolio companies grow faster and become more profitable. The Company invests primarily in innovative and scalable companies that have the potential for a significant positive impact on society.

Webbplats
www.mti-investment.com

Prenumerera

Få löpande information från MTI Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MTI ISIN-kod SE0017105539 Certified Adviser Mangold Fondkommission