Svenskt Fondexpertindex (SFEI): Sveriges fondexperter ser hållbara investeringar som central framtidsfråga

I den elfte upplagan av Svenskt Fondexpertindex (SFEI) uppger samtliga (100 procent) av de medverkande fondexperterna att hållbara investeringar förväntas bli ännu viktigare i deras verksamhet framöver. Denna siffra har successivt ökat från cirka 40 procent år 2012 vilket visar att detta är en central fråga i dagsläget. I rapporten konstateras även att fondexperterna förväntar sig starkast börsutveckling i Asien exklusive Japan under de kommande 12 månaderna.

Det kraftiga och stigande engagemanget för hållbara investeringar håller i sig inom kapitalförvaltningsbranschen i Sverige. Bland de förvaltare som investerar aktivt i fonder pågår en successiv förfining av förvaltningsstrategier samtidigt som nya fondtyper med hållbar inriktning, som gröna obligationsfonder och fossilfria fonder, visar upp betydande kapitalinflöden. Denna utveckling har SFEI-rapporten visat tydligt under framförallt år 2013 och framåt, och den nya rapporten vars undersökning genomfördes 16 - 30 maj 2017 bekräftar trenden.

- Gröna obligationer är ett segment inom hållbara investeringar som verkligen har fått fäste i Sverige under de senaste åren. I årets SFEI-undersökning uppgav 20 procent av deltagarna att de investerar i gröna obligationsfonder, och ytterligare 20 procent utvärderar frågan. Tillväxten för gröna obligationer som investeringsform är en glädjande utveckling som kan bidra till mer hållbara investeringslösningar samtidigt som fler gröna investeringsprojekt kan genomföras, säger Peter Beckman, vice vd för SPP Fonder.

Han ser även god potential för ett fortsatt ökande kapitalinflöde i fossilfria fonder.

- I år svarade omkring 30 procent av fondexperterna att fossilfrihet är ett mycket viktigt kriterium inom hållbara investeringar, och mer än hälften skulle öka kapitalet i fossilfria fonder om fondutbudet var bättre. Vi på SPP Fonder tar till oss av det budskapet, även om vi redan ligger i framkant med våra Plus-fonder med fossilkriterier som styr investeringar till bolag positionerade för att möta klimatutmaningarna. Vi vill även uppmuntra andra fondförvaltare att satsa mer på denna fondkategori, säger Peter Beckman.

Starkast tilltro till börserna i Asien och Europa
Ett stående inslag i SFEI-rapporten är att låta de deltagande fondexperterna välja vilken av åtta olika regioner som de tror kommer att leverera den högsta aktieavkastningen under de kommande 12 månaderna. I årets undersökning hamnade Asien exklusive Japan i topp knappt före Europa med 40 respektive 37 procent av fondexperterna bakom sig. Övriga regioner hamnade långt efter och inte enda av de svarande tror mest på Latinamerika, Japan eller Sverige.

- Det är intressant att fondexperterna tror mest på aktiemarknaderna i Asien och Europa, men att Sverige samtidigt dalar från tidigare toppositioner till en delad sistaplats. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att de stora börsuppgångarna i Sverige hittills i år gör att fondexperterna tror på vinsthemtagningar och flytt av kortsiktigt kapital till andra marknader som inte utvecklats lika starkt, säger Peter Beckman.

Läs hela SFEI-rapporten digitalt på webben
SFEI-rapporten publiceras digitalt i sin helhet på www.sfei.se. På denna webbplats går det även att läsa tidigare utgåvor av rapporten. Det är tillåtet att citera delar av innehållet med tydlig källhänvisning. 

För grafer och tabeller, se bifogat dokument.

2017-07-07

För mer information kontakta:
Kontaktperson SPP Fonder: Peter Beckman, 08-614 24 52, [email protected]
Kontaktperson SPP: Sara Skärvad, 070-621 77 92, [email protected]
Kontaktperson Laika Consulting: Ingmar Rentzhog, 08-440 82 42, [email protected]

Svenskt Fondexpertindex (SFEI) är en oberoende rapport som tas fram av Laika Consulting på uppdrag av Storebrand/SPP. SFEI baseras på personliga intervjuer med personer som ansvarar för eller arbetar aktivt med fondutvärdering och investering av kapital i fonder. Totalt uppskattas fondexperterna kontrollera omkring drygt 20 % av Sveriges totala fondförmögenhet, vilket motsvarar 765 miljarder kronor baserat på siffror från Fondbolagens förening i april 2017.

Svenskt Fondexpertindex (SFEI), bifogade grafer: Hållbara investeringar viktigare i framtiden än idag, Hur viktigt är det att en fond har en policy inom ansvarsfulla investeringar, Bästa aktieregion de kommande 12 månaderna (from maj 2017) samt Investerar ni i fonder som placerar en betydande del av sitt kapital i gröna obligationer?

Fler spännande slutsatser och grafer finns på www.sfei.se


Om Laika

Webbplats
laika.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Laika via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat