Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Kallebäck Property Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 31 mars 2017 klockan 14.00 i Hestia Fastighetsförvaltnings lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr i Stockholm

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman

ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 25 mars 2017, och

ska senast måndagen den 27 mars 2017 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Vänligen notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken redan fredagen den 24 mars 2017.

Anmälan görs skriftligt till Kallebäck Property Invest AB (publ) Att: Linda Marthon, c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, Box 3394, 103 68 Stockholm, eller via e-post: [email protected]. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis för juridisk person och fullmakt för ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 24 mars 2017, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets hemsida, www.kallebackpropertyinvest.se, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Biträden

Aktieägare eller ombud för aktieägare får medföra högst två biträden. Biträde får medföras endast om aktieägaren eller ombudet för aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) avstämningsdag för det fall att bolagsstämman beslutar om utdelning
  d) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Beslut om antal ledamöter och eventuella suppleanter
 10. Beslut om styrelsearvode
 11. Val av styrelse och styrelseordförande
 12. Beslut om revisorsarvode
 13. Val av revisionsbolag eller revisorer
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
 15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
 16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 8.b och 8.c)

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 12 kr 50 öre per aktie dvs. sammanlagt 45 625 000 kr för räkenskapsåret 2016. Utdelningen ska betalas ut kvartalsvis vid fem tillfällen med fem lika stora delar. Detta betyder att varje utbetalning ska vara 2 kr 50 öre per aktie, dvs. sammanlagt 9 125 000 kr per utbetalningstillfälle. Det föreslås att avstämningsdagarna för utdelning ska vara 31 mars 2017, 30 juni 2017, 29 september 2017, 29 december 2017 samt 29 mars 2018.

Styrelse och revisor (ärendena 9 - 12)

Styrelsen ska bestå av tre ledamöter och ingen suppleant (ärende 9).

Styrelsearvode på sammantaget 175 000 kr för kommande mandatperiod fördelat enligt följande: Ordföranden 75 000 kr samt övriga två ledamöter 50 000 kr vardera (ärende 10).

Omval av Johan Thorell, Peter Ragnarsson och Lennart Låftman till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma; Johan Thorell föreslås väljas om till styrelsens ordförande (ärende 11).

Arvode till revisorn enligt godkänd räkning (ärende 12). Omval av Deloitte AB med Jan Palmqvist som huvudansvarig revisor (ärende 13).

Smärre justeringar (ärende 14)

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid årsstämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 3 650 000 aktier, motsvarande 3 650 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Dokumentation

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 och övriga handlingar inför bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast från och med den 10 mars 2017, adress c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, Tegnérgatan 8, 2 tr, Box 3394, 103 68 Stockholm, på www.kallebackpropertyinvest.se samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. 

Stockholm den 27 februari 2017

KALLEBÄCK PROPERTY INVEST AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Björkqvist, VD
+46 70-415 84 18
[email protected]

Eller gå till bolagets hemsida: www.kallebackpropertyinvest.se

Denna information är sådan information som Kallebäck Property Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2017 kl. 13.35.

Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborgs Stad. Fastigheten är en äganderätt med en modern och flexibel kontorsbyggnad, byggd 2002, och en total uthyrbar area om ca 36 600 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Saab AB till 31 december 2021. Kallebäck Property Invest AB:s (publ) aktie är noterad på handelsplatsen NASDAQ OMX First North med Wildeco som Certified Adviser.


Om Kallebäck Property Invest

Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborg. 

Webbplats
www.kallebackpropertyinvest.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Kallebäck Property Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KAPIAB ISIN-kod SE0005704079 Certified Adviser Wildeco

IR-Kontakt

Malin Lövemark VD [email protected] +46(0)72-855 94 04