REGMAR

Bokslutskommuniké 2021 - rättelse

I det pressmeddelande som publicerades tidigare idag saknades hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Sådan hänvisning fanns dock på sid. 15 i den samtidigt publicerade bokslutskommunikén. Hänvisning har lagts till nedan, i övrigt är informationen identisk med det pressmeddelande som publicerades idag kl 08.30.

Bokslutskommuniké 2021

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för halvårsperioden (1 juli 2021 - 31 december 2021)

  • Hyresintäkterna uppgick till 36 440 (35 718) Tkr för perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 28 590 (26 723) Tkr vilket motsvarar 7,83 (7,32) kr per aktie.
  • Resultat efter skatt uppgick till 83 977 (24 375) Tkr, motsvarande 23,01 (6,68) kr per aktie.
  • I resultatet efter skatt ingår orealiserade värdeförändringar uppgående till 2 589 (765) Tkr avseende värdeförändring finansiellt instrument. Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 74 761 (3 088) Tkr för perioden.

Finansiell översikt för helårsperioden (1 januari 2021 - 31 december 2021)

  • Hyresintäkterna uppgick till 72 255 (71 436) Tkr för perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 55 130 (53 487) Tkr vilket motsvarar 15,10 (14,65) kr per aktie.
  • Resultat efter skatt uppgick till 106 910 (42 181) Tkr, motsvarande 29,29 (11,56) kr per aktie.
  • I resultatet efter skatt ingår orealiserade värdeförändringar uppgående till 79 517 (-93) Tkr varav 74 761 (3 088) Tkr avser värdeförändring förvaltningsfastighet och 4 756 (-3 181) Tkr avser värdeförändring finansiellt instrument.

Väsentliga händelser under perioden

  • Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 12,00 kr per aktie för räkenskapsåret 2021 att utbetalas kvartalsvis vid fyra tillfällen om 3,00 kr per aktie och tillfälle.

I övrigt hänvisas till bifogad bokslutskommuniké januari - december 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunilla Persson, Ekonomichef
+ 46 70-169 64 01
[email protected]

Maarit Nordmark, VD
+46 70-688 63 83
[email protected]

Eller gå till bolagets hemsida: www.kallebackpropertyinvest.se

Denna information är sådan information som Kallebäck Property Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2022 kl. 8.30.

Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborgs Stad. Fastigheten är en äganderätt med en modern och flexibel kontorsbyggnad, byggd 2002, och en total uthyrbar area om ca 37 868 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Saab AB till 31 december 2031. Kallebäck Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen NASDAQ First North Growth Market med Wildeco som Certified Adviser. (Tel: + 46 8 545 271 00, mejl: [email protected])


Om Kallebäck Property Invest

Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborg. 

Webbplats
www.kallebackpropertyinvest.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Kallebäck Property Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KAPIAB ISIN-kod SE0005704079 Certified Adviser Wildeco

IR-Kontakt

Malin Lövemark VD [email protected] +46(0)72-855 94 04