Bokslutskommuniké 2018

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för halvårsperioden (1 juli 2018 - 31 december 2018)

  • Hyresintäkterna uppgick till 34 223 (33 811) Tkr för perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 21 477 (21 774) Tkr vilket motsvarar 5,88 (5,97) kr per aktie.
  • Resultat efter skatt uppgick till 21 138 (20 976) Tkr, motsvarande 5,79 (5,75) kr per aktie.
  • I resultatet efter skatt ingår orealiserade värdeförändringar uppgående till 5 515 (5 119) Tkr avseende värdeförändring finansiellt instrument. Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 0 (0) Tkr för perioden.

Finansiell översikt för helårsperioden (1 januari 2018 - 31 december 2018)

  • Hyresintäkterna uppgick till 68 596 (67 621) Tkr för perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 44 396 (43 762) Tkr vilket motsvarar 12,16 (11,99) kr per aktie.
  • Resultat efter skatt uppgick till 159 680 (42 280) Tkr, motsvarande 43,75 (11,58) kr per aktie.
  • I resultatet efter skatt ingår orealiserade värdeförändringar uppgående till 155 717 (10 441) Tkr varav 145 000 (0) Tkr avser värdeförändring förvaltningsfastighet och 10 717 (10 441) Tkr avser värdeförändring finansiellt instrument.

Väsentliga händelser under perioden

  • Styrelsens förslag till utdelning meddelas i kallelse till årsstämma.

I övrigt hänvisas till bifogad bokslutskommuniké januari - december 2018.

Stockholm 2019-02-22

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gunilla Persson, Ekonomichef
+ 46 70-169 64 01
[email protected]

Stefan Björkqvist, VD
+46 70-415 84 18
 [email protected]

Eller gå till bolagets hemsida: www.kallebackpropertyinvest.se 

Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborgs Stad. Fastigheten är en äganderätt med en modern och flexibel kontorsbyggnad, byggd 2002, och en total uthyrbar area om ca 36 600 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Saab AB till 31 december 2031. Kallebäck Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen NASDAQ OMX First North med Wildeco som Certified Adviser. (Tel: + 46 8 545 271 00, mejl: [email protected])

Denna information är sådan information som Kallebäck Property Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 8.30.


Om Kallebäck Property Invest

Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborg. 

Webbplats
www.kallebackpropertyinvest.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Kallebäck Property Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KAPIAB ISIN-kod SE0005704079 Certified Adviser Wildeco

IR-Kontakt

Malin Lövemark VD [email protected] +46(0)72-855 94 04