REGMAR

Host Propertys största hyresgäster har ansökt om företagsrekonstruktion och bolaget arbetar med att ta fram förslag till ändringar av villkoren för bolagets noterade obligationslån

Med anledning av det utmanande marknadsläget som följt av coronavirusets effekter, och med anledning av den betydande negativa påverkan på hotellbranschen detta medfört för hotellbranschen under de senaste månaderna, har Tribe Hotels inte erlagt hyresbetalningar till Host Property under det andra kvartalet av 2020. Tribe Hotels har även meddelat att de i nuläget samt under de följande månaderna inte har möjlighet att betala hyra i enlighet med hyreskontraktet.

Den 24 juni 2020 initierades företagsrekonstruktion i bolagen Tribe Hotel Christian IV AB, Tribe Hotel Witt AB, Tribe Hotel Statt i Karlskrona AB, Tribe Hotel Statt i Örnsköldsvik, Tribe Hotel Stadt i Härnösand AB, Tribe Hotel Olofström AB, Tribe Grand Hotel Falun AB, Tribe Hotel Strand i Sundsvall AB och Tribe Hotel Billingehus AB. Dessa bolag ansvarar för driften av Host Propertys nio hotellfastigheter.

Host Property arbetar i nära dialog med Tribe Hotels, som är bolagets största hyresgäst, för att underlätta möjliga åtgärder och ändringar av hyresavtal och ta sig igenom denna historiskt utmanande tid. Det ligger i Host Propertys intresse att arbeta nära dess största hyresgäst och överväga möjliga ändringar av hyresavtalen när sådana ändringar vore i bolagets och andra intressenters långsiktiga intresse.

Host Property har under de senaste månaderna vidtagit ett antal åtgärder för att säkra bolagets verksamhet och långsiktiga värde. Åtgärderna har lett till positiva resultat men bolaget behöver mer tid för att anpassa och samordna verksamheten med hänsyn till det nya marknadsläget. Bolaget har tilltro till att långsiktiga lösningar, till fördel för både bolaget och obligationsinnehavarna, kommer att identifieras. Det ligger i såväl obligationsinnehavarnas som bolagets ägare Flying Elephants intresse att hitta en bra och långsiktig lösning.

Nordea Bank Abp har utsetts till finansiell rådgivare. Nordea Bank Abp och bolaget arbetar tillsammans med att ta fram en plan för ändringar av villkoren för obligationslånet om 500 000 000 SEK som emitterats av Host Property. Host Property kommer att presentera de föreslagna ändringarna av villkoren vid ett obligationsinnehavarmöte så snart ändringsplanen är färdigställd.

Vänligen se bifogad investerarpresentation för mer information om COVID-19s påverkan på Host Propertys verksamhet. Host Property kommer att hålla investerarna uppdaterade avseende processen för ändringar i obligationsvillkoren och marknadsutvecklingen i stort under de följande veckorna och månaderna.

26.06.2020

Christian Fuhr, Host Property AB, tel: +47 98 22 85 16, mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Host Property AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2020 kl. 11:00 CEST.


Om Host Property

Prenumerera

Få löpande information från Host Property via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn HSPR ISIN-kod SE0013486057