HL18 Property Portfolio AB (publ) - Påbörjar skriftligt förfarande

HL18 Property Portfolio AB (publ) ("Bolaget") har instruerat agenten för Bolagets 550 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån 2021/2024 med ISIN SE0017082779 ("Obligationerna") att påbörja ett skriftligt förfarande (det "Skriftliga Förfarandet") där Bolaget ber obligationsinnehavarna om tillstånd att ändra villkoren för Obligationerna ("Obligationsvillkoren").

Bolaget föreslår att obligationsinnehavarna godkänner att Obligationsvillkoren ändras för att exkludera begränsningen om maximalt 300 000 000 SEK i tillåtna delavyttringar av fastigheter. Bolaget erbjuder en samtyckesavgift om ett belopp motsvarande 0,25 procent av det nominella beloppet för varje Obligation som innehas av den relevanta obligationsinnehavaren på Consent Fee Record Date (såsom definierat i underrättelsen till det Skriftliga Förfarandet). De närmare villkoren för att samtyckesavgiften ska utgå regleras i underrättelsen till det Skriftliga Förfarandet.

Agenten kommer att skicka ut meddelandet om det skriftliga förfarandet till samtliga obligationsinnehavare den 14 mars 2023. Tiden för det skriftliga förfarandet kommer att inledas den 20 mars 2023 och avslutas den 12 april 2023. För att en person ska kunna delta i det skriftliga förfarandet måste de formella kriterierna per den 20 mars 2023 vara uppfyllda. Det innebär att en person antingen måste vara direktregistrerad ägare eller förvaltare till en eller flera Obligationer på ett värdepapperskonto registrerat hos Euroclear Sweden AB.

Kallelsen gällande skriftligt förfarande finns på bolagets hemsida (hl18propertyportfolio.se) och på agentens hemsida (intertrustgroup.com).

För mer information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert
Telefon: 070-568 00 01
Email: [email protected]

Information:

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2023 kl. 08:30 CET.


Om HL18 Property Portfolio

Prenumerera

Få löpande information från HL18 Property Portfolio via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nasdaq Corporate Bond list Kortnamn HL18 001 ISIN-kod SE0017082779