HL18 offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationerna vid Nasdaq Stockholm

HL18 Property Portfolio AB (publ) ("HL18" eller "Bolaget") emitterade den 28 oktober 2021 seniora säkerställda obligationer om 550 000 000 SEK ("Obligationerna"). Obligationerna löper med en ränta om STIBOR 3M + 4,90 procentenheter med ett slutligt förfall i oktober 2024.

Enligt villkoren för Obligationerna har HL18 åtagit sig att, inom tolv månader från emissionsdagen, notera Obligationerna på Nasdaq Stockholm Corporate Bond List. Bolaget har med anledning av detta upprättat ett obligationsprospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.hl18propertyportfolio.se, och Finansinspektionens webbplats, www.fi.se. Ansökan om upptagande till handel har lämnats in och första dag för handel beräknas bli den 26 oktober 2022.

Stockholm den 21 oktober 2022

För mer information, vänligen kontakta:

Per-Axel Sundström, VD

Telefon: 070 336 84 75

Mail: [email protected]

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2022, kl. 17:00 CEST.

Om HL18:

HL18 är ett dotterbolag till Oscar Properties Holding AB (publ) och bildades 2021 med syfte att förvärva en portfölj med fastigheter.


Om HL18 Property Portfolio

Prenumerera

Få löpande information från HL18 Property Portfolio via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nasdaq Corporate Bond list Kortnamn HL18 001 ISIN-kod SE0017082779